blue lotus petal  

Screenshot
None yet – Submit one!
blue lotus petal
Looted souvenir treasure: A petal from a blue lotus flower. Often used as a good luck charm to ward off misfortune. A merchant might pay several coin for this item.
COMMON

NameLevelZoneGrants AADrop Rate
Cryomancer Garn1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Oolioomon1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Ryltrin V'Zival1   v v vLongshadow Alley: Daeneth CloisterNo0.0769%
James Reed1   v v vZek, the Orcish WastesYes0.0769%
A Concordium Watcher1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
A Seething Darkelf1   v v vLongshadow AlleyNo0.0769%
Nickai Knicknack1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Scion Of Discord1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Sister Katey Dalwynn1   v v vAntonicaNo0.0769%
Diana Heartstrings1   v v vThe CommonlandsNo0.0769%
The Far Trader1   ^ ^ ^ Epic x2The Shipyard CoveNo0.0769%
Vith L'Tar7   v vThe Source of EvilYes0.0769%
Kuzik Zozin1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Iarog5   v v vTemple StreetNo0.0769%
Purrla1   -North QeynosNo0.0769%
A Fallen Brigand7   v v v   to   vQueen's ColonyNo0.0769%
Londiar Inygad1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Tormented Spirit1   ^ ^ ^ Epic x2Befallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
A Sneaky Goblin3   ^ ^ ^ HeroicNajena's Hollow TowerYes0.0769%
A House Everling Jester21   ^ ^ HeroicNektropos Castle: Craftsman ErrandsNo0.0769%
Waldhar Stoneback1   -Frostfang SeaNo0.0769%
Menele Gaines1   vNeriak, City of HateNo0.0769%
Thurok1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Patron1   v v vBar of BrellNo0.0769%
Inglorit Y'tiuri1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Jarda Silverstaff1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Inglorit Y'tiuri1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Chris Weathers1   v v vAntonicaNo0.0769%
Nurtza Skullcrusher1   ^ ^ HeroicMoors of YkeshaNo0.0769%
Investigator Dajimal1   ^ ^ ^ HeroicCrypt of ValdoonNo0.0769%
A Haoaeran Turf-hunter9   vTimorous DeepNo0.0769%
An Enthused Barbarian1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Fae Guard1   -Sammial's RoomNo0.0769%
Commandant Dominicus1   v v vWest FreeportYes0.0769%
Mooliemooliumtum Juliumteeoolium1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
The Seventh Hammer1   v v vDrayek's ChamberNo0.0769%
Lowell1   v v vHavenNo0.0769%
John Dondrael1   v v vLoping PlainsNo0.0769%
R'dyles Mar'dril1   v v vNorth FreeportNo0.0769%
A Devoted Follower10-12   v v v   to   v v vThe Forest RuinsNo0.0769%
Master Rayne4   ^ ^ ^ HeroicMiragul's Phylactery: The CrucibleYes0.0769%
Morganellus1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Tam Icecrusher1   v v vHavenNo0.0769%
A Concordium Therapist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Scion Of War1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Raza Dreamhopper1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
Neophyte Rilcha1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
An Expedition Archivist1   -The BonemireNo0.0769%
Vishali Pothsi1   v v vThe Village of PothsiNo0.0769%
A Coldain Battlepriest1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Swindler1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
An Ironforge Blacksmith1   v v   to   vTradeskill InstanceNo0.0769%
Ssapnolu Do'Te'Ximtor1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Bezok Myli'Ki1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Mehina1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Darkblade Brigand7-9   vThe Thieves' WayNo0.0769%
A Libant Wicce1-4   ^ ^ Heroic   to   ^ ^ ^ HeroicEvernight AbbeyNo0.0769%
Tarwen Wyndspyre1   -Tradeskill InstanceNo0.0769%
Speculator Montanlooa1   -The City of FreeportNo0.0769%
Fadil1   ^The Vasty DeepNo0.0769%
A Freeblood Savage1   -Longshadow Alley: Daeneth CloisterNo0.0769%
Clockwork Custodian LXV1   v v vKlak'AnonNo0.0769%
A Rowdy Human1   v v vThe Thundering SteppesNo0.0769%
Knight Grel Stoneshearer1   v v vAntonicaYes0.0769%
Welmia Deepheart1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
A Froglok Child1   v v vThe Hidden Village of KugupNo0.0769%
A Teren Researcher1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Nyran Dudez1   ^Halls of the UnseenNo0.0769%
A Dark Figure1   v v vThe Peat BogNo0.0769%
A Haoaeran Scavenger6   vTimorous DeepNo0.0769%
Rusty Cogsprocket1   -The City of FreeportNo0.0769%
A Defector8   v va Freeport storehouseNo0.0769%
A Dead Soldier3   ^ ^ HeroicQueen's ColonyNo0.0769%
Kurk Granitetooth1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Lucanic Knight Helmark1   ^The Salty Lass IINo0.0769%
Ninni Duvawinkle1   v v vThe BonemireNo0.0769%
Jaswinda1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Ambassador V'Nox1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Ondray The Ogre10   v va three room apartment, version 1No0.0769%
Balin Copperfoot1   v v vBar of BrellYes0.0769%
Aether Racing Promoter1   v v vThe CommonlandsNo0.0769%
A Tainted Sapswill Ambusher6   vQueen's ColonyNo0.0769%
Exploration Commander Kuil1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Vulrask Xarthiz1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Fractious Drelock3-4   ^ ^ ^ HeroicRavenscale RepositoryNo0.0769%
Quartermaster Hedoral1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
A Channelling Crystal1   v v vThe Crypt of T'haen: Endless TwilightNo0.0769%
A Teren Researcher1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Celebrating Barbarian1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Weak Sparring Partner2   vOutpost of the OverlordNo0.0769%
Aether Racing Merchant1   v v vHold of PrexusNo0.0769%
A Treasure Chest1   v v vSundered Splitpaw: Gladiator's TriumphNo0.0769%
A Teir'Dal Male1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Bonedigger Burrow Maker1   -Fens of NathsarNo0.0769%
Naizim1   ^The Vasty DeepNo0.0769%
Vanesta Leaftraveler1   v v vThe Sinking SandsNo0.0769%
Cap'n Cog1   v v vThe Prison of Admiral GrimgadgetNo0.0769%
Diviner De'Voch1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Alfred1   v v vHold of PrexusNo0.0769%
Tertiary Dih'Ha1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Furious Barbarian1   ^The City of FreeportNo0.0769%
Jinan Haffah1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Jondy Cobbleblork1   vScale YardNo0.0769%
Rose Woodhouse1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Ozagar Ilizoth1   v v vTradeskill InstanceNo0.0769%
A Libant Weard1-4   ^ ^ ^ HeroicEvernight AbbeyNo0.0769%
A Libant Shrewdian3-4   v v v   to   ^ ^ ^ HeroicRavenscale RepositoryNo0.0769%
Hoight McCrest1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
Iaanoola Huuraana1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Weaponsmith Xass1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Trainer Eivarra Laceleaf1   -Greater FaydarkNo0.0769%
A Stable Master1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Burgun1   v v vThe Hidden Village of KugupYes0.0769%
Brother Of War1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Trader Whitlock1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
A Nights Of The Dead Celebrator1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Wimbell Tozer1   v v vSouth QeynosNo0.0769%
A Mechanized Toy Maker0--1   -Gnip Gnopp's Gizmo ShopNo0.0769%
Kregsun Bartleby1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Illisia Marrsheart1   v v vPalace of FerzhulNo0.0769%
Taskmaster Greeblentus1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Guardian Of Hate4   ^ ^ ^ HeroicAn Ethereal RiftYes0.0769%
A Bloodsaber Courier1   ^BlackburrowNo0.0769%
Commandant Arkadios1   v vWest FreeportYes0.0769%
A Fire Breather1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Vornlin B'Vytyl1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
A Concordium Illusionist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Sir Anders1   v v vBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
Baldus Stormhammer1   v v vEverfrostNo0.0769%
Ebb Tide7   ^Outpost of the OverlordNo0.0769%
Frederick Kruhgar1   v v vWest FreeportNo0.0769%
A Spiteful Ratonga1   ^North FreeportNo0.0769%
A Hateful Darkelf1   ^South FreeportNo0.0769%
Taryn Highsea1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Relgineld Macurry1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Dannon Ramsdell1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Jelgith Heartwood1   v v vGreat DivideNo0.0769%
A Patron1   v v vBar of BrellNo0.0769%
Carlee Besser1   v v vEnchanted LandsNo0.0769%
An Inebriated Miner1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Danak Dhorentath1   v v vThe Temple of Cazic-ThuleYes0.0769%
Alodia Lifespring1   v v vLoping PlainsNo0.0769%
A Vigilant Gauntlet Defender1   ^ ^ ^ HeroicFrostfang SeaNo0.0769%
A Concordium Therapist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Avess Ryiss1   ^ ^ ^ HeroicJarsath WastesNo0.0769%
A Possessed Ogre1   -Big Bend: Sanctum of SpiritsNo0.0769%
Maertha Pulzer1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Sarkon D'Ryil1   v v v   to   ^Haunted MansionNo0.0769%
Belinda MacLellan1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
A Blackfurl Oarcaller11   v v vThe Forest RuinsNo0.0769%
Bridget Merrytoe1   v v vThe Community LoungeNo0.0769%
Captain Kilroy1   v v vSlaver's IsleNo0.0769%
A Defiled Priest5   v v vQueen's ColonyNo0.0769%
Dylan McVelt1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Sullon Zek1   ^ ^ ^ Epic x2Plane of WarYes0.0769%
A Heroes' Festival Promoter1   v v vHavenNo0.0769%
A Lost Scout4   -Queen's ColonyNo0.0769%
Fateen Muhamin1   v v vStonestair Byway: The Animus CorridorsNo0.0769%
A Deathfist Archer1   v v vDeathfist CitadelNo0.0769%
Zarual X'Tazindar1   -Longshadow Alley: Daeneth CloisterNo0.0769%
Hadrian D'Ryil1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Greystone Guild Bruiser1   v v vGraystone YardNo0.0769%
Rylal K'Xineld1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Qeynos Guardsman1   -Fight ClubNo0.0769%
A Coalition Provisioner1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Molltaz1   -Big Bend: Sanctum of SpiritsNo0.0769%
A Libant Debaucher4   ^ ^ ^ HeroicMistmyr ManorNo0.0769%
A Teren Researcher1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Whiselia1   v v vAntonia Bayle's ChambersNo0.0769%
Hazmek Skullsoup1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
A Heroes' Festival Celebrator1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Lesser Earth Elemental1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Dyymona K'Vexx1   -The City of FreeportYes0.0769%
Corpse Of Cronus1   ^ ^ ^ HeroicThe Outer VaultNo0.0769%
Trainer Arthur Merrin7   -Outpost of the OverlordNo0.0769%
Neffarus Rissner1   v v vThe FeerrottNo0.0769%
A Quel'ule Researcher1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Soren1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Gerak Nibi'ki1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Defiled Soldier6   v v vQueen's ColonyNo0.0769%
Hanna Deeppockets7   ^Queen's ColonyNo0.0769%
Grabby Gigglegibber1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Dropship Tavern Patron1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
Alaunquiri N'Hunep1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
Sister Of War1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Carrik Burnsides1   v v vThe Elddar GroveNo0.0769%
A Captured Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
A D'Ryil Vampire0-1   v vHaunted MansionNo0.0769%
A Haunting Watcher2   ^ ^ ^ HeroicSilent City: The Delving DeadNo0.0769%
Saali Ustraat1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Sirris Xanx1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Reigen MacKneel1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Kaira L'or1   v v vEverfrostNo0.0769%
High Lord William Taros1   v v vThe CommonlandsNo0.0769%
Marjorie Falconius1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
High Commander Fawzi Zaim1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Jarnera1   v v vCustomer Service HomeNo0.0769%
Huradil Sullirion1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
An Overlook Laborer1   v v vTenebrous TangleNo0.0769%
Faythwen Summerglade1   v v vEverfrostNo0.0769%
A Concordium Watcher1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Dran Frostdown1   v v vGreat DivideNo0.0769%
A Dismal Guard1   v v v   to   -The Dismal DenNo0.0769%
Chordatan1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Maxle V'Xiafin1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
Jenni Merrytoe1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Worried Halfling1   v v vAntonicaNo0.0769%
Urthess Wrathnser1   v v vThe FeerrottNo0.0769%
Thick-Headed Ruzb6   -Big BendNo0.0769%
Voldykil1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
An Accused Citizen1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
Freid Deekat1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
An Orc Arsonist10   -Greater FaydarkNo0.0769%
A Formidable Sparring Partner2   ^Outpost of the OverlordNo0.0769%
General Hogunk Ventille1   ^ ^ HeroicStormguard HallNo0.0769%
Pitmaster Shar'rik1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Bergna Veliumsmiter1   v v vForgotten PoolsNo0.0769%
A Concordium Watcher1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Zha Gu'Lau1   v v vThe Lesser FaydarkYes0.0769%
Danya Halfmoon1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
A Paineel Horseman1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Laexyra Y'Barriath1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
A Patron1   v v vBar of BrellNo0.0769%
Arbuthnot Jumroller1   v v vThe BaubbleshireNo0.0769%
Aimee1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
Brother Lasca1   ^Edgewater DrainsNo0.0769%
A Dock Laborer1   -The CommonlandsNo0.0769%
Norm Baites1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Grunnin Copperfist1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
A Tunarian Horse Sentry4-6   vOutpost of the OverlordNo0.0769%
Gerbi Frostfoot1   v v vFrostfell Wonderland VillageNo0.0769%
Seru Girondeaud1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
A Scattered Coldain Soldier1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Conall Lancebreaker1   v v vAntonicaNo0.0769%
Orolr Throatgrinder1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Giggawat Gigglegibber1   v v vFrostfell Wonderland VillageNo0.0769%
Darliu Stoneoath1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Master Vlox1   ^ ^ ^ Epic x2West FreeportNo0.0769%
Kaltuk Ironstein1   v v vPalace of FerzhulNo0.0769%
Priest Of Discord1   ^ ^ ^ Epic x4Greater FaydarkNo0.0769%
Hierophant Rodalia1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
A Ry'Gorr Ambusher4   v v v   to   v vFrostfang SeaNo0.0769%
Alakomph J'Xetar1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Kella Swampfoot1   v v vAntonicaNo0.0769%
Unlara Valarin1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Gutten Gigglegibber1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Gixen1   v v vEnchanted LandsNo0.0769%
A Shady Patron1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
Giddy Sprysprocket1   v v vThe BonemireNo0.0769%
Sedrard Jithir1   v v vThe Vigilant: IncursionNo0.0769%
Gurag Bloodwart1   v v vThe Thundering SteppesNo0.0769%
Atianoo Donicus1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Yutte Rocksword1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Vulture1   v v vSouth FreeportNo0.0769%
Mysterious Sarnak1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Coalition Woodworker1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
A Seafury Windcaller1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
A Thieving Froglok6-1   v v vBig BendNo0.0769%
A Freeport Conscript1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
Grakus Stonemallet7   -Queen's ColonyNo0.0769%
A Flamepaw Loyalist12   v v vThe Forest RuinsNo0.0769%
Finnes Larcious1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Dead Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
A Darkblade Scout7-9   vThe Thieves' WayNo0.0769%
Verz Turlka1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Coalition Jeweler1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
A Freeblood Citizen1   v v vLongshadow Alley: A Gathering of ThexiansNo0.0769%
Windso1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Registrar Kailynn Silvermoon7   -Queen's ColonyNo0.0769%
A Bloodsaber Plaguebearer7   vThe Peat BogNo0.0769%
A Kerran Prisoner1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
A Faerie Noblesse12   ^The Peat BogYes0.0769%
Shurann Derpal1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
An Enraged Libant Weard3   ^ ^ ^ HeroicEvernight AbbeyYes0.0769%
Ambassador Erazak1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Shroomba Cultivator7-8   -Greater FaydarkNo0.0769%
An Untamed Spirit5   vDarklight WoodNo0.0769%
Rizer Hatchtar1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
An Accused Citizen1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
Todokli Mirt'Touz1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Tonkaera Di'Zi1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Kelvi Julari1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Katryn Litewing1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Skeleton Lrodd1   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Cavern of the AfflictedNo0.0769%
Lellis Parindrix1   -The City of FreeportNo0.0769%
A Grobin Eggkeeper5   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Deathfist Oracle1   v v vDeathfist CitadelNo0.0769%
A Mauled Gunthak Pirate1   v v vThe Mystic LakeNo0.0769%
Bhari Dramigan1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Freeport Conscript1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
Colt Longpier1   v v vWest FreeportNo0.0769%
A Fractious Dreloc3-4   ^ ^ ^ HeroicRavenscale RepositoryNo0.0769%
Tarn Boarbristle1   -Butcherblock MountainsNo0.0769%
Aaryonar The Watcher1   ^ ^ ^ HeroicPalace of the AwakenedNo0.0769%
Arch-Magus Najena1   v v vSolusek's Eye: The CallingYes0.0769%
A Spurned Neophyte2-3   ^ ^ ^ HeroicThe Deep ForgeNo0.0769%
Tertiary Mak'Ki1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Moonfield Neophyte1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Enchanter Glowwp1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Sprockfuddle1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
A Qeynos Guardsman1   -Fight ClubNo0.0769%
A Concordium Therapist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Shaman Medicus1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Xerlissus1   ^Jarsath WastesNo0.0769%
A Deep Forge Ironsmith2   ^ ^ ^ HeroicThe Deep ForgeNo0.0769%
Captain Gunnhilde Bluebeard1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Lus Din`Z1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Grimglot1   v v vQeynos Interior (irontoes)No0.0769%
A Heroes' Festival Celebrator1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Pearl Honeywine1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
Merrika1   v v vThe Village of PothsiNo0.0769%
Brood Matron Vrim Malthyk1   vScale YardNo0.0769%
Lucan D'Lere1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Priest Of Discord1   ^ ^ ^ Epic x4Darklight WoodNo0.0769%
Preparations Officer Zekilius1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
A Fallen Pirate7   v v vQueen's ColonyNo0.0769%
Associate Yssith1   v v vKunzar JungleYes0.0769%
A Vigilant Officer1   v v vThe Vigilant: IncursionNo0.0769%
A Seafury Corsair1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
Gargan1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Marsha Stalwart1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Dusty Diamond1   vGreater FaydarkNo0.0769%
A Dismal Rage Adherent1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
Sir Loros Highgarden4   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Halls of the ForsakenYes0.0769%
An Arasai Male1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Razim Othologold1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
A Sableflame Scryer12-13   vDarklight WoodNo0.0769%
Shaun Rom'zomcom1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Freeport Trooper1   -a four room house, version 3No0.0769%
A Treasure Chest1   v v vSundered Splitpaw: Gladiator's TriumphNo0.0769%
Dworn Soulforge1   v v vAntonicaNo0.0769%
Bellin Icepike1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Ambassador Gibrien Marsden1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Bio-Parser Zo'Dok1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Bethra Lartius1   -   to   ^ ^ HeroicGreat DivideNo0.0769%
Helvenn The Blighted1   v v vSellok's Broken LairYes0.0769%
Freeboard1   v v vZek, the Orcish WastesNo0.0769%
Nariel Aldaeme1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Chris Weathers1   v v vThe CommonlandsNo0.0769%
Gruna Druglar1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Eidnar Aartsson1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Danak Agent Retssok1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Fisherman Quurp1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Yon Gralon1   v v vLoping PlainsNo0.0769%
1   v v vRavenscale RepositoryNo0.0769%
Observer Glakkin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Elder Historian Melna1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Zelkaera Sky'Vi1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
An Erudite Portalcaster1   vStonestair Byway: The Animus CorridorsNo0.0769%
Elite Shadow Blade Ovled1   ^ ^ ^ HeroicThe CommonlandsNo0.0769%
A Ratonga Citizen1     to   v v vTemple Street: Vault of NecromechanicaNo0.0769%
Custodian Tajiff1   ^Library of ErudinNo0.0769%
Kal'ril Nightstalker1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Fallen Scholar Edgars4   ^ ^ ^ HeroicBefallen: The Spread of UndeathYes0.0769%
A Guard Thaumaturge1   -Fight ClubNo0.0769%
Jung The Cruel1   v v vBeggar's Court: Sweat-Stained CobblesNo0.0769%
Ignacius Fallon1   v v vEast FreeportNo0.0769%
Rafelen Fraes1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Tykor Gi'Lok1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Flip Frostwing1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Thurgadin Supply Runner1   -Great DivideNo0.0769%
Kell Glavitus1   -The City of FreeportNo0.0769%
Elladi1   ^ ^ ^ Epic x4The CommonlandsNo0.0769%
A Fireworks Coordinator1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Lieutenant Gnar'Sok11   -Oakmyst ForestNo0.0769%
Lillita Softpaws1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Thelia N'Fyre1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Shalryya1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Kerra Cub Miku1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Restauranteur Brizeyl Myrika1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Brahnagan MacLahnan1   v v vEverfrostNo0.0769%
A Resting Quel'ule Watcher1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Poppy Sprockbock1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
A Coalition Tailor1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Santa Glug's Ugly Little Helper1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
Oolieamim1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Liyah1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Elder Jaago1   v v vThe Elddar GroveNo0.0769%
Tlelwin Zo'touz1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Shadowy Agent5   v v vScale YardNo0.0769%
Millety Snowblind1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Ankinil Zo'Ri1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Edward Hyde1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Dane MacCollins1   v v vThe Burning CauldronNo0.0769%
Byrkonli1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Malual K'Oziarn1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Kilur Beardback1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Lady Greensea1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Derald Walldons1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
An Ydal Manservant1-3   ^ ^ Heroic   to   ^ ^ ^ HeroicMistmyr ManorNo0.0769%
A Captured Infiltrator1   ^ ^ ^ HeroicCrypt of ValdoonNo0.0769%
A Blackshield Raider9-10   vSunken CityNo0.0769%
Thunderstomp1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Ashe Boderra1   v v vEnchanted LandsNo0.0769%
Masih Najjar1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Scion Of Discord1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Corporal Sergius Mordanticus1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
An Angered Erudite1   ^North FreeportNo0.0769%
Charvar Hoofscraper1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
Oemor1   v v vThe Hidden Village of KugupNo0.0769%
Nador V'Oziar1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
An Excited Froglok1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
A Dismal Inquisitor1   v v v   to   -The Dismal DenNo0.0769%
Budiir Il'Nar1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
An Amateur Graverobber5-6   -The GraveyardNo0.0769%
Queue1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Seafury Mender1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
Ursel Wrenchwan1   -Moors of YkeshaNo0.0769%
A Celebrating Dancer1   v v vThe Community LoungeNo0.0769%
A Gossamer Groundskeeper11   -The Forest RuinsNo0.0769%
Lieutenant Westfall6   vQueen's ColonyYes0.0769%
A Guard Mystic1   -Fight ClubNo0.0769%
Ol' Man Silvers1   v v vLavastormNo0.0769%
Priest Of Discord1   ^ ^ ^ Epic x4The CommonlandsNo0.0769%
A Purulent Defender8-9   vDarklight WoodNo0.0769%
A Ghoulish Dancer1   v v vThe Haunted HouseNo0.0769%
A Hateful Darkelf1   ^North FreeportNo0.0769%
Murrar Shar1   v v vRoyal Hunting CampYes0.0769%
1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Dismal Rage Priest1   -a Temple chamberNo0.0769%
A Brownie Dancer1   v v vEnchanted Brownie GrottoNo0.0769%
A Concordium Illusionist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
A Goblin Dummie Tier 71   ^ThunderdomeNo0.0769%
A Cowering Citizen1   v v vBesieged Freeport DocksNo0.0769%
Shimmer Moonfair1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Heroes' Festival Celebrator1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Teriniu Featherlight1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Sul'Dal Spirit1   v v vThe Sinking SandsNo0.0769%
A Coalition Tailor1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Construction Worker1   v v vThunderdomeYes0.0769%
Rakan Rockbreaker1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Adam Cogbuster1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
A Thexian Priest1   v v vThe CommonlandsNo0.0769%
Sirthain Coldbrow III1   ^ ^ ^ Epic x2Hold of Rime: The Fortress SpireNo0.0769%
A Villainous Dreadfiend3   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
Ordin Sleetfoot's Corpse1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Prime Researcher Mak'bin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Hungry Plotter1   ^The HoleNo0.0769%
S'mara Mooregan1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Beldrin Findlebolt1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Guard DeMarco1   ^West FreeportYes0.0769%
Timrek1   v v vThe Hidden Village of KugupNo0.0769%
Keevan Fastmarch1   v v vThe FeerrottNo0.0769%
Hanny Puddlezap1   v v vThe BonemireNo0.0769%
A Kamikaze Paladin1   v v vPalace of the Ancient One (tradeskill)No0.0769%
Span Captain Zilxx1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
A Shady Furrier6   vOakmyst ForestNo0.0769%
Work Requisition Sergeant Zildrax1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Timeless Chronomage1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
Controller Kenjedeau1   v v va three room apartment, version 1No0.0769%
Tular Wassar1   -Kylong PlainsNo0.0769%
A Concordium Watcher1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Sir Xavier1   v v vBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
Professor Ebenezer Cogsworth VI1   -Greater FaydarkNo0.0769%
A Bathezid's Watch Vanguard1   -Fens of NathsarNo0.0769%
Gribs McDibbles1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Tall Jim1   -The Salty Lass IINo0.0769%
An Enthused Barbarian1   v v vScale YardNo0.0769%
Morowe Whisperwind1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Advisor Slisstel1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
A Seafury Mender1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
A Freeport Dweller1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
A Blackshield Ravager10-11   -Sunken CityNo0.0769%
Wix Wimblewick7   -Outpost of the OverlordNo0.0769%
A Captured Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
Tanath's Shadow1   v v vNektulos ForestNo0.0769%
A Scale Yard Guardsman1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Priest Of Discord1   ^ ^ ^ Epic x4Frostfang SeaNo0.0769%
A Freeblood Savage1   -Longshadow Alley: A Gathering of ThexiansNo0.0769%
A Dead Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
Celest I'alna1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Concordium Watcher1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Fyr'remd Lorak1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Kerra Queen Martah1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
A Freeblood Citizen1   v v vLongshadow Alley: Daeneth CloisterNo0.0769%
Trooper Hallisk1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Erollisi Marr1   v v vAbysm of TreacheryNo0.0769%
Vidkole Thartium1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Lucan D'Lere1   v v vThe Palace of Roehn TheerNo0.0769%
Pythoness Olrga3   ^ ^ ^ HeroicEvernight AbbeyYes0.0769%
Reverend Valac1   v v vHavenNo0.0769%
General Rost Fellhammer1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
A Perished Citizen7-8   vSunken CityNo0.0769%
An Enslaved Imp1   v v vOr'Kales' SolitudeNo0.0769%
Bezikla Hir'Uul1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Sir Trodonis1   ^ ^ ^ HeroicButcherblock MountainsNo0.0769%
Hulking Drachnid Prototype5   ^ ^ ^ HeroicRavenscale RepositoryYes0.0769%
A Dead Frosthorn1   -EverfrostNo0.0769%
Importer Targin1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Tunarian Fisher6   vOutpost of the OverlordNo0.0769%
A Concordium Therapist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Corna Kilgour1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Seeress Ealaynya Ithis1   v v vTomb of the SeeressNo0.0769%
Supply Master Essa'Mae1   v v vThe HoleNo0.0769%
A Lesser Water Elemental1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
A Teren Researcher1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Chronomage1   ^ ^ ^ Epic x4AntonicaNo0.0769%
Primogen Laenzuo5   ^ ^ ^ HeroicMistmyr ManorYes0.0769%
Mr. McScroogle1   -North QeynosNo0.0769%
A Griffin Tamer1   v v vThe Thundering SteppesNo0.0769%
An Ethernere Guard9-10   ^The GraveyardNo0.0769%
Freesia Ticklewing1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Sarklee Farlaq1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Spire Essence Engineer1   v v vThe Spire's EssenceNo0.0769%
A Forlorn Spirit1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
1   v v vEastern WastesNo0.0769%
A Resting Quel'ule Defender1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Ginwyss D'Arkenett1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Bergna Veliumsmiter1   v v vHold of Rime: The AscentNo0.0769%
1   v v vShimmering Citadel: Inside the BottleNo0.0769%
Amir1   v v vThe HoleNo0.0769%
Vith L'Tar7   -The Source of EvilYes0.0769%
Izzay Meestere1   v v vWest FreeportNo0.0769%
An Outraged Human1   ^South FreeportNo0.0769%
A Blackshield Plunderer9-10   vSunken CityNo0.0769%
A Training Monk1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Supply Clerk Linxx1   -Jarsath WastesNo0.0769%
A Darkpaw Pup8-9   -AntonicaNo0.0769%
Groak7   -Queen's ColonyNo0.0769%
Wolfsnack1   v v vThrone of StormsNo0.0769%
A Coalition Provisioner1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
A Dead Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
An Ironforge Alchemist1   v v   to   vTradeskill InstanceNo0.0769%
Investigator Curfeld7   vSunken CityYes0.0769%
Mueri1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Alia1   v v vVasty Deep: The ConservatoryNo0.0769%
Plinka Fiddle1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
A Dead Shardfist1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Shi'nice1   v v vThe Community LoungeNo0.0769%
Cramnon Spirittalker1   v v vCustomer Service HomeNo0.0769%
A Blackshield Ravager9-10   vSunken CityNo0.0769%
Kora N'Vaxin1   v v vFoundationsNo0.0769%
Afflicted Drolvarg1   v v vKarnor's CastleNo0.0769%
Bad'Ushra1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
A Concordium Therapist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
A Dissenting Citizen1   -The City of FreeportNo0.0769%
Grim Stormshield1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Guard Daarwyn1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
An Anonymous Barbarian1   v v vGuild HallNo0.0769%
A Searching Shardhammer's Corpse1   v v vGreat DivideNo0.0769%
T'Lon The Powermonger6   ^ ^ ^ HeroicRavenscale RepositoryYes0.0769%
An Acolyte Of Flame1   v v vLavastormNo0.0769%
A Sokokar Tamer1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
A Greenhood Druid1   v v vThe Shattered ValeNo0.0769%
A Bone Sifter4   ^ ^ HeroicBefallen: Necrotic AsylumNo0.0769%
A Dismal Hatebender1   v v v   to   -The Dismal DenNo0.0769%
A Gigglegibber Goblin1   v v vThe Gigglegibber Hideout (Frostfell)No0.0769%
Irfan1   ^The Sundered FrontierNo0.0769%
Adilah1   v v vThe Burning CauldronNo0.0769%
A Tunarian Protector5-6   v v v   to   v v vOutpost of the OverlordNo0.0769%
Annabelle Lekter1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Vada Doomquartz1   v v vGreat DivideNo0.0769%
A Coalition Jeweler1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Jantus Ezrek1   v v vNorth FreeportNo0.0769%
A Conscripted Laborer1   v v vWest FreeportNo0.0769%
A Dead Knight1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
The Sun Wolf12   ^The Peat BogYes0.0769%
Tilzax V'Reryn1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
A Nights Of The Dead Celebrator1   v v vThe Elddar GroveNo0.0769%
Ardath Bay1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Nerian Guard1   v v v   to   -Longshadow Alley: A Gathering of ThexiansNo0.0769%
A Thexian Rebel1   v   to   -Longshadow Alley: A Gathering of ThexiansNo0.0769%
A Frostfell Elf1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Arrin Clelland1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Salah1   ^The Vasty DeepNo0.0769%
Claudia1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Mentha Haora1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Dismal Dirge1   v v v   to   -The Dismal DenNo0.0769%
A Coalition Alchemist1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
A Defiled Scout6   v v vQueen's ColonyNo0.0769%
Rites Of The Scaleborn1   -Sanctum of the ScalebornYes0.0769%
Tallon Zek1   v v vStrategist's StrongholdNo0.0769%
Th'las Wildwood1   v v vThe Lesser FaydarkNo0.0769%
Sadami Ishigoki1   v v vThe Village of ShinNo0.0769%
A Disturbed Vicar1-2   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Cavern of the AfflictedNo0.0769%
Coldain Warrior1   -Glacial CaveNo0.0769%
Gardunk1   v v vGathering of the HarbingersNo0.0769%
Fedul1   v v vTemple StreetNo0.0769%
Chalkanil1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Barbarian1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
An Ironforge Guard1-2   -Tradeskill InstanceNo0.0769%
A Crushbone Pawn9-11   -Greater FaydarkNo0.0769%
Meri Bogfoot7   -Queen's ColonyNo0.0769%
Gutt Frostfoot1   v v vPermafrost Crypt: Decorating RetributionNo0.0769%
Exporter Makarios1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Drunk Sailor1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
Anelada1   ^ ^ ^ Epic x4East FreeportNo0.0769%
The Reformed Magolemus1   ^ ^ ^ HeroicNajena's Hollow TowerNo0.0769%
Galla Silverring1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Concordium Guard1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
A Formidable Sparring Partner1   ^Frostfang SeaNo0.0769%
Seamus McCoven1   v v vEverfrostNo0.0769%
A Half Elf Prisoner1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
A Lazy Ry'Gorr Orc1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Kain Starkson1   -The Salty Lass IINo0.0769%
A Guard Thaumaturge1   -Fight ClubNo0.0769%
Wyrche Nibi'Zi1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Hokus McMoog1   -Kylong PlainsNo0.0769%
Lady Greensea1   v v vClandestine Meeting HouseNo0.0769%
A Chrykori Standard1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Velnia1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
Adrianna1   v v vThe GraveyardNo0.0769%
A Rioting Prisoner1   -Scale Yard: The UprisingNo0.0769%
Gruu Fairbairn1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Quevolg S'Torate1   v v vThe Overlord's OfficeNo0.0769%
A Crushbone Traitor1   v v vCrushbone KeepNo0.0769%
Vlakis D'Vanus1   v v vLavastormNo0.0769%
Ann Wilkes1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Kargail1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Assistant Warden Bjerne1   -Frostfang SeaNo0.0769%
An Angered Erudite1   ^The City of FreeportNo0.0769%
Makrug Tel'Kor7   ^Timorous DeepNo0.0769%
A Fallen Vigilant1-3   -Befallen: The Spread of UndeathNo0.0769%
Reigen MacKneel1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Fluwkowir Haggleton6   v v vOakmyst ForestNo0.0769%
Counsel Lord Ver'dvon1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Gilin Rockbreath1   v v vBar of BrellNo0.0769%
A Qeynosian Infiltrator7   vEpic 8No0.0769%
A Confused Barbarian1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Pixie Trader1   v v vEnchanted Fay GrottoNo0.0769%
Harriet1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Vicaonar K'Xaar1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Hagric Skolvein1   v v vGraystone YardNo0.0769%
Zalyn D'Kilneld1   -Great DivideYes0.0769%
A Dismal Inquisitor1   v v v   to   -The Dismal DenNo0.0769%
Thallek Al'ha1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Highly Competitive Merchant1   -Timorous DeepNo0.0769%
Izdihar1   ^The HoleNo0.0769%
Chukka Firefist1   vSlaver's IsleYes0.0769%
The Arena Master1   ^Fight ClubYes0.0769%
Ayleen Rilee1   v v vHavenNo0.0769%
A Nerian Inquisitor1   v v vLongshadow Alley: Daeneth CloisterNo0.0769%
Hollen The Runesage1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Gimdimble Fizzwoddle1   v v vThe BonemireNo0.0769%
A Mysterious Sarnak1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Captured Kejekan Sojourner1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
A Disturbed Cadaver1-3   ^ ^ HeroicBefallen: Cavern of the AfflictedNo0.0769%
Domino Merrytoe1   v v vThe Community LoungeNo0.0769%
Lord Sheckt1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
A Yearning Zombie Butler1   v v vTower of Frozen Shadow: Shadowed CorridorsNo0.0769%
A Prison Escapee1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
Captain Ghalib Elbaz1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Jaori Feaumaar1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
An Enthused Barbarian1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Curlose Mulerin1   v v vAntonicaNo0.0769%
An Ulteran Network Scholar1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
Gurdi Burnforge1   -Kylong PlainsNo0.0769%
An Unhappy Raid Leader1   v v vPalace of the Ancient One (tradeskill)No0.0769%
Gethe Huggs9   -Outpost of the OverlordNo0.0769%
Zha Gu'Lau1   v v vButcherblock MountainsYes0.0769%
Ralika Mekkila1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Captain Pinious7   -Outpost of the OverlordNo0.0769%
Dockworker Eyrwon1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Scout Spelunkle1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Delilah Meadowglow1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
An Outraged Human1   ^East FreeportNo0.0769%
Kordok Orcskinner1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
An Abused Thrael'Gorr1   v v vKael DrakkelNo0.0769%
Agh'Tok Je'ar1   -Timorous DeepNo0.0769%
A Tyrannical Prowler3   ^ ^ ^ HeroicSilent City: The Delving DeadNo0.0769%
Krin'Jilna1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Shalih Mar1   v v vThe Sinking SandsNo0.0769%
Commissioner Varla Z'Velran1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Kacha X'Rzheduis1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Sul'Dal Bruiser3   v v vThe Palace of SabaronNo0.0769%
A Shadow Blade1   ^ ^ ^ HeroicHalls of the UnseenNo0.0769%
A Coalition Sage1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
A Coalition Sage1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Fulassi Suulo's Corpse1   v v vThe Lesser FaydarkNo0.0769%
Wanderer Eunex1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
SOB The Exterminator1   ^ ^ ^ HeroicKlak'AnonNo0.0769%
Cmdr Windstream1   v v vBefallen: Necrotic AsylumNo0.0769%
An Accused Citizen1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
Defender Noralv6   vFrostfang SeaYes0.0769%
Naruk Bloodfur1   ^ ^ HeroicGreat DivideNo0.0769%
Maylin Meadowlark7   -Queen's ColonyNo0.0769%
A House Imp1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Freeblood Prisoner1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
A Dreloc Corpse1   v v vRavenscale RepositoryNo0.0769%
Arch-bishop Joltan4   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Halls of the ForsakenYes0.0769%
Gibby Gigglegibber1   v v vThe Sinking SandsNo0.0769%
Cazic-Thule1   v v vShard of FearNo0.0769%
Novitiate Reimund1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Nazar Roth1   v v vHalls of the UnseenNo0.0769%
A Nursery Defender1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Archaeologist Ferni1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Claurk D'Arket1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Master Luris1   v v vThe Village of ShinNo0.0769%
A Djinn Guardian1   v vA Memory of SandNo0.0769%
Drukin Tellfizz1   v v vThe BonemireNo0.0769%
Elite Shadow Blade Zatza1   ^ ^ ^ HeroicThe CommonlandsNo0.0769%
Peddler Nokken1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Cryomancer Addicus1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Ward Glanral1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
Yit'iuba The Magic Melter1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Phyra Zesmice1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
S'Handa De'Arnsek1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Pengo9   -Greater FaydarkNo0.0769%
Assistant Pubbit1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
An Audience Member1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Milupet Cogsory1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Nial Frosteye1   -Great DivideNo0.0769%
Rotuk1   v v vCustomer Service HomeNo0.0769%
Lance Corporal Sonoriss1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Agrim MacTosh1   -Frostfang SeaNo0.0769%
Z-bot XGO1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
Drill Master Nessin1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Nzhevar B'Texila4   ^ ^ ^ HeroicEvernight AbbeyYes0.0769%
A Concordium Illusionist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Sir Bayden Cauldthorn1   v v vEverfrostNo0.0769%
A Murdered Corpse1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Ukaskis The Trader1   v v vMaj'DulNo0.0769%
Vuzyrd Do'Kenval1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Longshadow Citizen1   v v vLongshadow Alley: Daeneth CloisterNo0.0769%
Grabby Gigglegibber1   v v vMaj'DulNo0.0769%
Feldia Hammerwind1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Hulgin Khizar1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Squire Izzay1   -The Shattered ValeNo0.0769%
Borotar Pickbeard1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Apprentice Tawen1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Zixka Slizzis1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Lonegon Bogh1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Concordium Therapist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Alfrig1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
A Celebrating Barbarian1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Nicholas Slipacus1   ^ ^ HeroicMoors of YkeshaNo0.0769%
Rezul Spineshank1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Cerennhir Aelindel1   v v vNew TunariaNo0.0769%
A Coalition Provisioner1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
A Wandering Kerran Spirit1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
An Excited Froglok1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
A Yearning Skeleton Sleeper1   v v vTower of Frozen Shadow: Shadowed CorridorsNo0.0769%
Anelada1   ^ ^ ^ Epic x4The City of FreeportNo0.0769%
Istri Loife1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Jarnera1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Janey Dramigan1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Taroche Dry'Zok1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Mott Muttle1   v v vLegends of Norrath MuseumNo0.0769%
Jenni Merrytoe1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Kalaish Al'Rabin1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Neegua Looraana1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Qeynos Guardsman1   -Fight ClubNo0.0769%
An Academy Spellsplitter1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Grrop The Foreman1   v v vThe Hidden Village of KugupNo0.0769%
Annika Liserra1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Herga Grimblade1   v v vGreat DivideNo0.0769%
A Harassed Barbarian1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Melanie Everling2   ^ ^ ^ HeroicNektropos Castle: The ReturnYes0.0769%
Clozak Ska'oul1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Disabled MU-FieldBot III1   -Steamfont MountainsNo0.0769%
A Brooding Dreadfiend3   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
A Brokentusk Pawn10-11   vThe RuinsNo0.0769%
A Haoaeran Excavator5   vTimorous DeepNo0.0769%
A Moldering Soldier8-9   vDarklight WoodNo0.0769%
Slinks Hardtoes1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Fire Breather1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Formidable Sparring Partner2   ^Greater FaydarkNo0.0769%
Heartgar MacInnes1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Trainer Yasna V'Vath1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Bearer Sulvanko1   v v va three room apartment, version 1No0.0769%
Grilda1   v v vCustomer Service HomeNo0.0769%
A Captive Wood Elf1   v v vCrushbone KeepNo0.0769%
A Tunarian Scout3-4   vOutpost of the OverlordNo0.0769%
Trainer Rolzykla Al'Zi1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Seafury Mender1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
Zarkil Vulraz1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Teren Researcher1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Bristlebane Day Merchant1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
A Troll Prisoner1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
John McDesign1   v v vThe Scholarship ZoneNo0.0769%
Counselor Volche1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Stable Master1   v v vThe FeerrottNo0.0769%
Trainee Ilivkiira Z'Vethirahel1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Kroota Gukbutcher1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
An Investigator1   v v vNorth FreeportNo0.0769%
Zesnitra K`Jartan1   v v vNektulos ForestNo0.0769%
Fangtarn1   v v vThe RuinsNo0.0769%
Tradesman Zaalk1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
1   v v vBefallen: Necrotic AsylumNo0.0769%
Elly Sharptalon1   va Freeport storehouseNo0.0769%
Priestess Annalisa Swornlove1   v v vAntonicaNo0.0769%
Aether Racing Referee1   v v vLavastormNo0.0769%
Guraala The Weakminded1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Qeynos Guardsman1   -Fight ClubNo0.0769%
Alkfoz Puddlezap1   v v vThe BonemireNo0.0769%
Ulkrin Stonebreaker1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
A Priest Of Ulkorruuk21   ^ ^ HeroicNektropos Castle: Craftsman ErrandsNo0.0769%
Ziya1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Joss Ridgemarr1   v v vSouth FreeportNo0.0769%
A Ticket Taker1   -Fight ClubNo0.0769%
Coldain Special Forces Scout1   v v vHold of Rime: The Fortress SpireNo0.0769%
A Chronomage1   ^ ^ ^ Epic x4The CommonlandsNo0.0769%
Ovidius Calidus1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Tortured Soul9-11   v v vThe Down BelowNo0.0769%
Trainer Zaktar D'Zhe'Virae1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Barrot Gulleyton1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Gorolak Al'Xin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Quartermaster Wajd1   v v vThe HoleNo0.0769%
Maegor Hightower1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Munya Ziad1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Evric Druthers1   v v vLoping PlainsNo0.0769%
Layily Tor'Em1   ^ ^ ^ HeroicThe Vigilant: Final DestructionNo0.0769%
Norian Deathblow1   ^ ^ ^ HeroicTimorous DeepYes0.0769%
Thrael'Gorr Oracle1   v v vEastern WastesNo0.0769%
A Released Ayr'Dal1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Maszt X'Godezin1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
Berit1   v v vThe Hidden Village of KugupNo0.0769%
A Concordium Guard1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Alaundra Z'Zyep1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Ladir Maplewood1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Grulek1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Oolieamim1   v v vWest FreeportNo0.0769%
A Deepwater Researcher1   v v vGreat DivideNo0.0769%
A Capsized Klicknik Squab1   v v vThe Capsized KlicknikNo0.0769%
Onilish Ven'Rik1   ^ ^ HeroicTimorous DeepNo0.0769%
A Concordium Guard1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Jason Merrytoe1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Morak Pothsi1   v v vThe Village of PothsiNo0.0769%
Tyluna Whittlebit1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
A Dead Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
Corpse Of Kahnder1   ^ ^ ^ HeroicThe Outer VaultNo0.0769%
Wenceslas1   -Customer Service HomeNo0.0769%
Grimglot1   v v vSlaver's IsleNo0.0769%
Swog Bloodytusk1   v v vEastern WastesNo0.0769%
A Troll Prisoner1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
Krupp1   ^ ^ HeroicThe Emerald Halls: Wuoshi's FateNo0.0769%
A Captured Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
Elliot Bloch1   v v vLoping PlainsNo0.0769%
P.J. Dangsprocket1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
Vincent Aprilia1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Danak Agent Tepin1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Sulvin T. Smalls1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Sul'Dal Inquisitor3   v v vThe Palace of SabaronNo0.0769%
Marsha Stalwart1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Jayashri1   v v vMaj'DulNo0.0769%
A Seafury Patroller1   -The Seafury HideoutNo0.0769%
Liyah Relltis1   v v vAntonicaNo0.0769%
Staria T'Martyl1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Fhera Dyalla1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Shaun Rom'zomcom1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Disturbed Chevalier1-2   ^ ^ ^ HeroicBefallen: The Spread of UndeathNo0.0769%
A Coalition Sage1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Ginnie Cogtrader1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
Sherra L'Arel1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Storn Yeldree1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Brokenskull Wench1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
A Concordium Guard1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Tiressiaz1   v v vFaceless Oracle's DemesneNo0.0769%
Desmera Risentide1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Weak Sparring Partner2   vGreater FaydarkNo0.0769%
Hillfred Kinloch1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Coalition Tailor1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Tones L'Vento1   v v vTomb of the SeeressNo0.0769%
S'mara Mooregan1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Yelinak The Ancient1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Zherran Tzizzink1   v v vEnchanted LandsNo0.0769%
Beldrin Findlebolt1   v v vWest FreeportNo0.0769%
A Thrael'Gorr Scout1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Kinloch Skry'mir1   v v vTenebrous TangleNo0.0769%
Ardath Bay1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Inquisitor Thorson1   v v vSunken CityNo0.0769%
Skilly Blocksocket1   v v vScale Yard: The UprisingNo0.0769%
A Coalition Blacksmith1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Preceptor Rhaskos1   v v vSouth FreeportNo0.0769%
Dockworker Daarlekla1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Concordium Illusionist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
A Lost Scout4   -Queen's ColonyNo0.0769%
Coalition Agent1   -Stonestair Byway: The Animus CorridorsNo0.0769%
Dawood Haidaar1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Havik Thyx1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Fisherman Zogz1   v v vA Stinking StormdrainNo0.0769%
A Fallen Vigilant1-2   ^Befallen: Cavern of the AfflictedNo0.0769%
Kaseo Volcatius1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
The Undead Jester4   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Cavern of the AfflictedYes0.0769%
A Hateful Darkelf1   ^The City of FreeportNo0.0769%
Lucy Lovewing1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
An Infuriated Gnome1   ^North FreeportNo0.0769%
Penny Dreadful1   v v vThe Barren SkyNo0.0769%
A Fallen Vigilant1-3   -Befallen: Cavern of the AfflictedNo0.0769%
A Resting Quel'ule Soldier1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Angus McPhergin1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Lieutenant Imperidus1   v v vThe RuinsNo0.0769%
Landax Z'Torzin1   v v vThe CommonlandsNo0.0769%
Gatekeeper Malren1   v v vThe SprawlNo0.0769%
Son'Nia1   ^ ^ ^ Epic x2The Barren SkyNo0.0769%
A Shadow Blade Captain1   ^ ^ ^ HeroicHalls of the UnseenNo0.0769%
Merchant Pinehurst Deadleaf III1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Exile Grislihn1   -Fens of NathsarNo0.0769%
Chief Kaorf1   v v vThe Hidden Village of KugupNo0.0769%
Lalitha D'Ryil1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Stoick Vastsmasher1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Glaria1   -The City of FreeportNo0.0769%
Bronson Thewlis1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Tunarian Miner4   v v v   to   vOutpost of the OverlordNo0.0769%
Sanya Farshore1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Garnik Haum'va1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Concordium Therapist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Damy Thorn1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Darga Fleetpaw1   v v vTenebrous TangleNo0.0769%
Deciums1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Kraz Rizzner1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Morodag Greenbow1   v v vCrushbone KeepNo0.0769%
Trainer Corx Knickknack7   -Outpost of the OverlordNo0.0769%
Cee Petalshine1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Tim1   v v vGuild HallYes0.0769%
Rivra Prayercrystal1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Purrla1   -LavastormNo0.0769%
Noora Maki1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Tinmizer's Magnificent Messenger1   -West FreeportNo0.0769%
Gultrin Y'Oussiryn1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Brenlo Bixiebopper VI1   v v vFrostfell Wonderland VillageNo0.0769%
A Imprisioned Seafury Trader1   -The City of FreeportNo0.0769%
A Dar Knight Spirit1   v vThrone Room of Warlord YkeshaNo0.0769%
Alwar Tissuyr1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Master Velihan4   ^ ^ ^ HeroicMiragul's Phylactery: The CrucibleYes0.0769%
A Concordium Guard1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Morten Zantoff1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Drakin Hammerheart1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Tay Na'al1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Queen Antonia Bayle1   ^ ^ ^ Epic x4Antonia Bayle's ChambersNo0.0769%
A Seafury Guard1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
A Captured Halfling Upstart8-9   v vThe SprawlNo0.0769%
A Coalition Alchemist1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Golma Oreseeker1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Trainer Ragnhild Stonefist1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Captured Tizmak1   v v vGreat DivideNo0.0769%
A Ry'Gorr Centurion2-3   vFrostfang SeaNo0.0769%
General Canloe Nusback1   ^Stormguard HallNo0.0769%
A Sapswill Scout4   vQueen's ColonyNo0.0769%
A Swindler1   v v vOutpost of the OverlordNo0.0769%
Phrau Blucher1   v v vWest FreeportNo0.0769%
A Spectator1   -The City of FreeportNo0.0769%
Felgant Coldstein1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
A Conscripted Laborer1   v v vWest FreeportNo0.0769%
A Dismal Dirge1   v v v   to   -The Dismal DenNo0.0769%
Cut-Me-Own-Tail Ssstibbler1   ^ ^ HeroicEmperor's AthenaeumNo0.0769%
Orlin Alowekka1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Roekillik Infiltrator1   vHideout of the RoekillikNo0.0769%
A Frenzied Necromancer1   ^The HoleNo0.0769%
Domino Merrytoe1   v v vHold of PrexusNo0.0769%
A Dismal Hatebender1   v v v   to   -The Dismal DenNo0.0769%
Ragna Orcsmasher1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Grilda1   v v vGreat DivideNo0.0769%
A Diseased Dragonfly Corpse1   v v vThe FeerrottNo0.0769%
A Functional Clockwork1   v v vTemple Street: Vault of NecromechanicaNo0.0769%
Admiral Grimgadget1   v v vThe Prison of Admiral GrimgadgetNo0.0769%
Tarwon Ska'lin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Rilda D'Vzhiarn1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Dead Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
A Blood-drained Aggressor4   ^ ^ HeroicBefallen: Necrotic AsylumNo0.0769%
Googegguta1   v v vThe Thundering SteppesNo0.0769%
Student Clozzik1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Klok Vrells1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Claudia1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Haoaeran Fanatic17   -Timorous DeepNo0.0769%
Sir Norbert Reilly1   ^ ^ HeroicMoors of YkeshaNo0.0769%
Shiharra Veldin1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Aimee1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Crysta Everling2   ^ ^ ^ HeroicNektropos Castle: The ReturnYes0.0769%
Deckhand Vixil1   v v vMoors of YkeshaYes0.0769%
A Ghastly Jailer0   -Nektropos Castle: Love's ErrandNo0.0769%
Te'alla Woodspire1   -Guild HallNo0.0769%
Kedorn Flameforger1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Dockworker Talzukal1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
General Golias Sydwen1   ^ ^ ^ HeroicGuild HallNo0.0769%
Galinda Goodfaith2   ^ ^ HeroicFrostfang SeaNo0.0769%
Tanath L'Vec1   v v vLoping PlainsNo0.0769%
Man-at-Arms Faustus1   v vWest FreeportYes0.0769%
A Nights Of The Dead Celebrator1   v v vMaj'DulNo0.0769%
Seren Leafsway1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Slain Cultist1   v v vEpic 8No0.0769%
An Ironforge Sergeant2   -Tradeskill InstanceNo0.0769%
Tertiary Karlanz Mi'xin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Corpse1   v v vTenebrous TangleNo0.0769%
A Furious Barbarian1   ^East FreeportNo0.0769%
Amund MacRae1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Sevri Il'Bethod1   v v vStonestair BywayNo0.0769%
Scout Luta1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Master Miragul1   v v vMiragul's Phylactery: The CrucibleNo0.0769%
Tarif I'sak1   v v vThe Vigilant: IncursionNo0.0769%
Rhodoqiz Karazz1   v v v   to   -Kunzar JungleNo0.0769%
Sneel Valiyn1   -The City of FreeportNo0.0769%
A Coalition Tailor1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
A Sapswill Survivor4-7   v   to   ^ ^ ^ HeroicQueen's ColonyNo0.0769%
Loridan Kol'Etta1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Dvorzylka Zum'lul1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Tunarian Horse Sentry4-6   vOutpost of the OverlordNo0.0769%
Trader Faison1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Frondo Wignin6   v v vTemple StreetNo0.0769%
A Ratonga Prisoner1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
Human Assassin1   ^ ^ ^ HeroicEllery Path ScriptNo0.0769%
Klok Ilesia1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Restless Knight Of Truth1   -The GraveyardNo0.0769%
A Citizen1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Haadiya1   ^The Vasty DeepNo0.0769%
Nathffyn Do'Vinitar1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Gigglegibber Illusionist1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
Elder Animist Sahdi1   v v vGathering of the HarbingersNo0.0769%
Garn D'Tayn1   v v vThe Village of ShinNo0.0769%
A Spurned Adherent2-3   ^ ^ ^ HeroicThe Deep ForgeNo0.0769%
Tristan O'Rilley1   vScale YardNo0.0769%
Karsh Cogsworth1   -Butcherblock MountainsNo0.0769%
Sir Sayex Nevagon1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Fyreflinger1   ^ ^ ^ HeroicThe Outer VaultNo0.0769%
Pip Fuzzletwig1   v v vTenebrous TangleNo0.0769%
Sabstin V'Despth1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Lowval1   v v vTradeskill InstanceNo0.0769%
Martok K'Fauxx1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Sakhr1   ^The Vasty DeepNo0.0769%
A Gigglegibber Illusionist1   v v vEast FreeportNo0.0769%
Scout Vazhda T`Larr1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Teren Rysis1   v v vKylong PlainsYes0.0769%
A Tunarian Bearmaster5   v v vOutpost of the OverlordNo0.0769%
A Hateful Darkelf1   ^West FreeportNo0.0769%
Kivrin Feirling1   v v vHavenNo0.0769%
Frizella Emberblossom1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Dvorzyk1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Seafury Corsair1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
Tomker1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
Clan Chief Malachi Sleetsaber1   v v vBeggar's Court: Sweat-Stained CobblesNo0.0769%
Secondary Shai'Dn1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Corianda Cogsworth1   -Butcherblock MountainsNo0.0769%
Lieutenant Fyladii1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Jasmi Lightpond1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Primary Sha'Ki1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Duago1   v v vThe Village of PothsiNo0.0769%
Germa Prash1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Talking Ratonga1   -ThunderdomeNo0.0769%
Gutten Gigglegibber1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Laakra Opaamil1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
1   v v vThe CommonlandsNo0.0769%
A Vessel In Process1   v v vThe Obelisk of BlightNo0.0769%
Lucius Albanus10   va three room apartment, version 1No0.0769%
A Seafury Mender1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
Elguka The Oracle1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Frostfell Elf1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Combative Halfelf1   ^The City of FreeportNo0.0769%
Bettlewin Frostaxe1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Stockmaster Zahra1   ^The HoleNo0.0769%
A Blood-drained Aggressor4   ^ ^ HeroicBefallen: Necrotic AsylumNo0.0769%
Captain Greta Greiswite1   ^ ^ ^ HeroicTimorous DeepNo0.0769%
A Diseased Ratonga6-7   vThe Thieves' WayNo0.0769%
Sanuit Al'radyr1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
A Slain Parser1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Villgerd Gregorson1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Aldrid Eltham1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
An Ydal Guardian2-4   ^ ^ ^ HeroicMistmyr ManorNo0.0769%
Sir Jaron Var1   ^ ^ ^ Epic x4Darklight WoodNo0.0769%
An Erudite Shieldmage1   -Stonestair Byway: The Animus CorridorsNo0.0769%
A Disturbed Vigilant1-2   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Cavern of the AfflictedNo0.0769%
Ol' Man Silvers1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Froglok Traveler1   v v vThe Sinking SandsNo0.0769%
1   v v vMiragul's Phylactery: The AnathemaNo0.0769%
Nai Nosredna1   ^ ^ ^ HeroicKylong PlainsYes0.0769%
A Pothsi Villager Spirit1   v v vThe Village of PothsiNo0.0769%
Yu'elta Moonlight1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Sul'Dal Wizard3   v v vThe Palace of SabaronNo0.0769%
Blosk Frostfoot1   v v vPermafrost Crypt: Decorating RetributionNo0.0769%
Arcanist Tikkeri1   v v vThe SprawlNo0.0769%
Gilriss The Handler1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Vlad The Bargainer1   v v vThe HoleNo0.0769%
A Freeport Defender1   v v vBesieged Freeport DocksNo0.0769%
Ssithinia1   -The Overlord's OfficeNo0.0769%
A Coalition Woodworker1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
A Concordium Illusionist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
A Coalition Provisioner1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Elonca Nusback1   v v vCrushbone KeepNo0.0769%
Master Yolanda Ausir1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Dead Raider1   v v vPalace of the Ancient One (tradeskill)No0.0769%
Legends Of Norrath Armor Mannequin1   v v vLegends of Norrath MuseumNo0.0769%
Rrarwrk1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Selyse Brazenroot1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Cursed Watcher5   ^ ^ ^ HeroicSilent City: The Delving DeadNo0.0769%
Dyymona K'Vexx1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Preskir Kaavil1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Daylia The Vigil1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
A Failed Escapee1   ^ ^ ^ HeroicRoyal Palace of ErudinNo0.0769%
Malidain Glacierbane1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Melony Danyells1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Raimo Heinila1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Jil Nellox1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Delighted Human1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Ibtisam1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Amber Walker1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Alia1   v v vVasty Deep: The Vestigial CellaNo0.0769%
A Stout Cadaver7   v vDarklight WoodNo0.0769%
Bappo Gumtree1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Sodden Victim9-10   v v v   to   v v vThe Forest RuinsNo0.0769%
A Concordium Summoner1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Tzalin Zhree1   v v vHavenNo0.0769%
Terig The Lost1   v v vForgotten PoolsNo0.0769%
Skeer Deekat1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Durin Icebinder1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
A Fallen Teren Defender1   ^ ^ ^ HeroicFens of NathsarNo0.0769%
Casey1   v v vSouth QeynosNo0.0769%
A Greater Earth Elemental1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Geargobbler System1   v v vAdmin Level AccessNo0.0769%
Neshran1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
Olio Saphatho1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Nights Of The Dead Merchant1   v v vHavenNo0.0769%
A Concordium Illusionist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Ayah1   ^The Sundered FrontierNo0.0769%
Aether Racing Referee1   v v vThe Thundering SteppesNo0.0769%
A Heroes' Festival Celebrator1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Haligan The Retired1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Zastik Togginscog1   v v vThe BonemireNo0.0769%
A Defiled Soldier5   v v vQueen's ColonyNo0.0769%
Nishant1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
An Ogre Prisoner1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
A Mysterious Figure1   -The City of FreeportNo0.0769%
Convert Y`Ral1   -The Grozmok SpeaksNo0.0769%
Trainer Myrrin The Magnific7   -Queen's ColonyNo0.0769%
Lieutenant Rhyslon1   -The City of FreeportNo0.0769%
Chans Ellin1   -Tenebrous TangleNo0.0769%
Hulis Glettlegear1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Rotheck Dragonforge1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
Tiger Caretaker Mik'roe1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Queen Antonia Bayle1   ^ ^ ^ Epic x4Guild HallNo0.0769%
Grabby Gigglegibber1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Borya Stonehide1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
An Average Sparring Partner2   -Queen's ColonyNo0.0769%
Alerica The Flamecaller14   -Darklight WoodNo0.0769%
Hanne Sleetsaber1   v v vBeggar's Court: Sweat-Stained CobblesNo0.0769%
Ginda B'Vaate1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Seafury Mariner1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
Garrot Nuesoon1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Far Seas Guard1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Bouncer McGattle1   v v vBar of BrellNo0.0769%
Pen Keeper Valjik1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Belanum1   ^The HoleNo0.0769%
Tuurka Flintspark1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Sir Hegel Hammerheart1   v v vAntonicaNo0.0769%
Rizdyn V'Texiurden1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Bellik Wintershade1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Panderra1   -Greater FaydarkNo0.0769%
A Seafury Guard1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
A Freeport Denizen1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
A Darkblade Scout8   vThe Thieves' WayNo0.0769%
Bronla Stonehide1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Captain Gnoggin1   ^The Jolly GnogginNo0.0769%
Gutten Gigglegibber1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Coalition Provisioner1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Edna Wingrocket1   -Moors of YkeshaNo0.0769%
Eredykil Zum'tok1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Montis1   v v vThe Fortress of DrunderNo0.0769%
Hopson Goodsoup1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
A Ratonga Prisoner1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
Barreled Flimflam1   v v vTemple Street: Vault of NecromechanicaNo0.0769%
Mehina1   v v vEast FreeportNo0.0769%
Shaun Rom'zomcom1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Captain Driftskull1-0   v v va six room house, version 1No0.0769%
A Heroes' Festival Celebrator1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Disgruntled Refugee6   vCrow's Resting PlaceNo0.0769%
A Disturbed Soul3-10   v v vThe GraveyardNo0.0769%
Erus Dal'viv1   v v vPlane of WarNo0.0769%
Zhemp Whardo1   v v vEnchanted LandsNo0.0769%
Betty Hymncrafter1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Militia Guardsmen1   v   to   -Rescue the diplomatNo0.0769%
Yeal Jouse1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Lieutenant Dawson1   v v vThe Peat BogNo0.0769%
1   v v vTemple Street: Vault of NecromechanicaNo0.0769%
A Coalition Blacksmith1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
An Orating Templar1   v v vNorth FreeportNo0.0769%
Metilia Arcavius1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Aether Racing Promoter1   v v vThe Thundering SteppesNo0.0769%
An Accused Citizen1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
Misha1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Tanzikla Hir'Ki1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Kerra Villager1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
A Rioting Prisoner1   -Scale Yard: The UprisingNo0.0769%
1   ^ ^ ^ HeroicThe Overlord's OfficeNo0.0769%
Cara Omica's Spirit1   v v vTower of Frozen Shadow: Darkness RisingNo0.0769%
Sheila Everling2   ^ ^ ^ HeroicNektropos Castle: The ReturnYes0.0769%
A Palace Guard1   v v vThrone of New TunariaNo0.0769%
Gisella Spirithowler1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Yarin Skystride1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Dorvias N'Keth1   ^ ^ ^ HeroicNeriak, City of HateYes0.0769%
A Tunarian Wolfmaster6   v v vOutpost of the OverlordNo0.0769%
Jaisen Tutwhittle1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Eyre Evermend1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Jaerm Farbles1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Bragek Joll1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
A Captured Lonetusk1   v v vThe RuinsNo0.0769%
1   -The City of FreeportNo0.0769%
Leelu Sundown1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Naltar N'Xaana1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Pirate Captain1   v v vThunderdomeNo0.0769%
Tuptan Tadtaker1   ^ ^ HeroicMoors of YkeshaNo0.0769%
Lysndra1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Selethisk1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Nizar Janos1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Erratic Tinkerfest Clockwork1   -Steamfont MountainsNo0.0769%
A Vampiric Ambusher1   v vThe City of FreeportNo0.0769%
Professor A.M. Fiddlewiz1   v v vPalace of FerzhulNo0.0769%
Tallon Zek1   v v vTallon's CloisterNo0.0769%
Virzuk Mak'Lok1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Custodian Naddar1   ^Library of ErudinNo0.0769%
Tabatha Keltor1   v v vSouth QeynosNo0.0769%
Trapper Stu Wart1   v v vEverfrostNo0.0769%
Spahztyk Hathookine1   v v vBefallen: Necrotic AsylumNo0.0769%
Half-eaten Remains1   v v vThe Mystic LakeNo0.0769%
A Captured Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
Trainer Durbok1   v v vThe SprawlNo0.0769%
Aether Racing Referee1   v v vAntonicaNo0.0769%
Grabby Gigglegibber1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Britta Brightsky1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Vester Maarit-Melle1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Rakkez1   -Big Bend: Sanctum of SpiritsNo0.0769%
A Broken Necrotik1   v v vTemple Street: Vault of NecromechanicaNo0.0769%
Eirik1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
A Defiled Priest7   v v vThe Source of EvilNo0.0769%
A Freeport Conscript1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
A Satisfied Darkelf1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Gutten Gigglegibber1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Envoy Tami Swifthammer1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Rasel Alechaser1   vBar of BrellNo0.0769%
A Concordium Illusionist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Annabelle Lekter1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Tumpy Irontoe1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Fileyl Alyylharil1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Velino T'Leik1   v v vScale Yard: The UprisingNo0.0769%
Aavu Vippa1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
An Enthralled Listener1   v v vNorth FreeportNo0.0769%
Trainer Vantan Perikato1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Guard Lookout1   -Fight ClubNo0.0769%
Mizzen Staysail1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
A Qeynos Guardsman1   -Fight ClubNo0.0769%
El'Arad1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Queen Amree1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Stonehew1   v v vHold of PrexusNo0.0769%
Safa1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Nabih Qusafi1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Mopin Clocklock1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Goddin Ratsachak1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Guard Lookout1   -Fight ClubNo0.0769%
A Gigglegibber Illusionist1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Varkrys Doomfeather17   ^Timorous DeepNo0.0769%
Tergjerd Goreblade1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Phantasmal Footman1-4   v v v   to   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
Daamina1   -The Court of TruthNo0.0769%
A Captured Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
Geldax Xalylharil1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
A Libant Wiglere1-4   ^ ^ Heroic   to   ^ ^ ^ HeroicEvernight AbbeyNo0.0769%
Aimee1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Freeport Resident1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
Overseer Adrium6   v vOutpost of the OverlordNo0.0769%
A Militia Guard1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
Sorceress Numon1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
An Outraged Human1   ^Longshadow AlleyNo0.0769%
Ulmar Mul'veem1   v v vNorth FreeportNo0.0769%
Whisper1   v v vSouth FreeportNo0.0769%
Felnon Rockground1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Researcher Kendril1   -North FreeportNo0.0769%
A Dead Tallon Grunt1   v v vZek, the Orcish WastesNo0.0769%
A Power Infused Haoaeran7   -Timorous DeepNo0.0769%
Nathaniel1   v v vThe Community LoungeNo0.0769%
Trainer Leianna Teiampa1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Frostfell Fae1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Nerissa Sorrowsong1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
An Undead Knight8-9   vThe GraveyardNo0.0769%
Millgard Sunknife1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Urg Drom1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Shady Furrier6   vOakmyst ForestNo0.0769%
A Purified Froglok Survivor1   ^ ^ ^ HeroicThe Ruins of Guk: Halls of the FallenNo0.0769%
Student Genn1   v v vGreat DivideNo0.0769%
A Tunarian Lookout5   vOutpost of the OverlordNo0.0769%
Wesley Tundrafoot1   vScale YardNo0.0769%
Arowon Myli'Tak1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Guard Crosato1   ^The City of FreeportYes0.0769%
A Party Crashing Orc1   v v v   to   v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Darkblade Scout8   vThe Thieves' WayNo0.0769%
Captain Siren1   -The Overlord's OfficeNo0.0769%
A Concordium Watcher1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
A Prisoner21   ^ ^ Heroic   to   ^ ^ ^ HeroicNektropos Castle: Craftsman ErrandsNo0.0769%
Trainer Valtteri Yliveri1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Nerian Inquisitor1   v v vLongshadow Alley: A Gathering of ThexiansNo0.0769%
Tierra Pettengill1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Harbormaster T'Krit1   ^ ^ ^ HeroicNektulos ForestNo0.0769%
Agarighus1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Almil Brokenaxe1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Aether Racing Referee1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
A Heroes' Festival Celebrator1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Mikeal Oostafa1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Trainer Rafela Kosimo1   -Greater FaydarkNo0.0769%
An Arasai Prisoner1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
A Guard Mystic1   -Fight ClubNo0.0769%
Takk1   v v vGraystone YardNo0.0769%
Fauske Kadjers1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
A Dead Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
Topher Channing1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
An Iksar Guardian1   v v   to   vA Memory of ScaleNo0.0769%
Captain Anguric1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Shakhnazarian1   v v vThe Community LoungeNo0.0769%
A Necrotic Theurgist4-5   ^ ^ Heroic   to   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Necrotic AsylumNo0.0769%
Ninoin D'syl1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
A Qeynos Guardsman1   -Fight ClubNo0.0769%
1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
A Crazed Ogre1   -Big Bend: Sanctum of SpiritsNo0.0769%
A Fallen Knight7   vCrow's Resting PlaceNo0.0769%
Amdo1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Eruwin Ska'Mok1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Guild Hall Rush Order Agent1   v v vThunderdomeNo0.0769%
A Prison Escapee1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
A Phantom Ghoul1   ^ ^ ^ HeroicThe Ruins of Guk: The Lower CorridorsNo0.0769%
Vegupa Marrsheart1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
Analyst Dimir1   v v vTemple Street: Vault of NecromechanicaNo0.0769%
A Captive Fae1   v v vCrushbone KeepNo0.0769%
Aether Racing Referee1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Phantom Of Symphonia5   ^ ^ ^ HeroicMistmyr ManorYes0.0769%
Shi'nice1   v v vHold of PrexusNo0.0769%
Priest Of Discord1   ^ ^ ^ Epic x4AntonicaNo0.0769%
Murbert Fontwiss1   v v vThe Barren SkyNo0.0769%
Gumos Frostfoot1   v v vPermafrost Crypt: Decorating RetributionNo0.0769%
An Engineer1   ^ ^ ^ HeroicThe Clockwork WorkshopNo0.0769%
A High Council Member1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Dead Raider1   v v vPalace of the Ancient One (tradeskill)No0.0769%
A Mischievous Watcher1   vThe Hollow StumpNo0.0769%
Jysolin Nerala1   -Greater FaydarkNo0.0769%
An Ulteran Network Researcher1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Ghost Of Yasva V'Alear1   ^Jarsath WastesNo0.0769%
A Half-eaten Wood Elf Scout8-9   vThe SprawlNo0.0769%
Tellpa1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Marthe Gaines1   vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Burning Soul2   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Cavern of the AfflictedNo0.0769%
Frederick Saltmarsh1   v v vLavastormNo0.0769%
A Disturbed Zombie1   -The Hedge HollowNo0.0769%
Starm N'Tiri1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Fireworks Coordinator1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Tarif I'sak1   v v vNo0.0769%
A Barbarian Citizen1   v v vBeggar's Court: Sweat-Stained CobblesNo0.0769%
A Dismal Hatebender1   v v v   to   -The Dismal DenNo0.0769%
Timeless Trader1   v v vEast FreeportNo0.0769%
Trooper Lannis1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Remmi Gul1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Mirwen Beluran1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
A Rotting Royal12   ^ ^ HeroicThe Down BelowNo0.0769%
Thayvl Ulthonis1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Annalisa Swornlove1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Hircus1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Prophet Bainyn Fairwind1   v v vGuild HallNo0.0769%
Shade Of Miragul1   ^ ^ ^ HeroicMiragul's Phylactery: The AnathemaYes0.0769%
A Coalition Blacksmith1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
An Egg1   v v vThe Den of the DevourerNo0.0769%
Cleerie Germinas1   -The City of FreeportNo0.0769%
Bergna Veliumsmiter1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Dropship Tavern Patron1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
A Thrael'Gorr Cook1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Lieutenant Vakrisan Sakulvik1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
A Thexian Collaborator1   -Longshadow Alley: Daeneth CloisterNo0.0769%
Salla1   -The City of FreeportNo0.0769%
Fannie Fae1   v v vSouth FreeportNo0.0769%
A Lost Scout4   -Queen's ColonyNo0.0769%
Yaqub1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Brixae V'Noquett1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Fireworks Coordinator1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Captain Maganus1   -a Temple chamberNo0.0769%
Drobbs Swifttoe1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Ghil Ventur1   v v vAntonicaNo0.0769%
Guzfran1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Zillik, The Overseer1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
A Cache Clamper1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Bellengere The Three1   ^ ^ ^ HeroicA Back RoomNo0.0769%
An Incomplete Clockwork1   v v vKlak'AnonNo0.0769%
A Treasure Chest1   v v vThe Drowned Caverns: Arena of HeroesNo0.0769%
Tullia Domna1   vThe City of FreeportNo0.0769%
Halin Bassan1   v v vMaj'DulNo0.0769%
A Goblin Dummie Tier 81   ^ ^ HeroicThunderdomeNo0.0769%
Master Mora1   ^ ^ ^ HeroicJarsath WastesNo0.0769%
A Coalition Blacksmith1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
A Concordium Therapist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Dalmat Rageshree1   v v vThe Ruins of VarsoonNo0.0769%
Haoern Moonglade1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Captain Delshirrs1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
A Quellithulian Supply Chandler1   v v vThe Spire's EssenceNo0.0769%
A Gnomish Tinkerer3   ^ ^ HeroicNajena's Hollow TowerNo0.0769%
Captain Gnoggin1   v v vEnchanted LandsYes0.0769%
Miyran X'Thall1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Protea Tuminas1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
Vald Jerngard1   -Frostfang SeaNo0.0769%
A Dismal Rage Priest1   -a Temple chamberNo0.0769%
Loreseeker Xeksin1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Melzeim A'Galwe1   vMelzeim's HideoutNo0.0769%
Jenni Merrytoe1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Carvox M'Laeren1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Enforcer Kurdek1   v v vThe SprawlNo0.0769%
Pratbons Dur'gun1   v v vSlaver's IsleNo0.0769%
Fallen Scholar Edgars4   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Cavern of the AfflictedYes0.0769%
A Dismal Dirge1   v v v   to   -The Dismal DenNo0.0769%
Azreana1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Coalition Woodworker1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Edalli1   ^ ^ ^ Epic x4AntonicaNo0.0769%
Yilin Halcovian1   -The Haunted HouseNo0.0769%
K'Laus V'Derkn, The Shrewd1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Ssorn Stob1   -Jarsath WastesNo0.0769%
A Coalition Woodworker1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
An Accused Citizen1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
Captain Stovka1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Rillo1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Raxi Ananta1   v v vTenebrous TangleNo0.0769%
Archbishop Haleim Felmease1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Calla Badgerbane1   v v vOakmyst ForestNo0.0769%
A Disturbed Vicar1-3   -Befallen: Cavern of the AfflictedNo0.0769%
A Furious Barbarian1   ^West FreeportNo0.0769%
Guster Malirious1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
Coalition Agent1   -Stonestair Byway: The Animus CorridorsNo0.0769%
An Accused Citizen1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
1   -Gnip Gnopp's Gizmo ShopNo0.0769%
Ol' Man Silvers1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
A Dissident Recruiter1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
Va'Idax K'Tyriep1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Coalition Sage1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Randu K'van1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Chrywen The Claw1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Vigilant Sentry1   ^ ^ ^ Epic x4Miragul's Phylactery: The CrucibleNo0.0769%
Pazu1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Riss Taskel1   v v vNorth FreeportNo0.0769%
A Servant Of Tseralith1   v v vThe Vault of the FallenNo0.0769%
A Coldain Mystic1   v v vGreat DivideNo0.0769%
An Accused Citizen1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
An Enthused Barbarian1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Mithaniel Marr1   v v vA Vision of ValorNo0.0769%
A Wandering Mutant1   -Rescue the diplomatNo0.0769%
A Tortured Adventurer1   v v vShard of FearNo0.0769%
A Ravaged Libant1   v v vRavenscale RepositoryNo0.0769%
Bellin Icepike1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Vice-Commander Nathash1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Todden Gremner1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Amid1   ^The Sundered FrontierNo0.0769%
A Nights Of The Dead Celebrator1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Server Meras1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
A Rajadevi Intermediary1-4   ^   to   ^ ^ ^ HeroicMistmyr ManorNo0.0769%
Sir Mastri1   v v vBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
Dovan Farfall1   v v vEverfrostNo0.0769%
A Coalition Sage1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Boiltoe1   v v vLavastormNo0.0769%
Falleh Missar1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Aidia Mispah1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Juturna Postumus1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Schmitty McEricson1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
A Blood-drained Aggressor4   ^   to   ^ ^ HeroicBefallen: Necrotic AsylumNo0.0769%
A Dismal Inquisitor1   v v v   to   -The Dismal DenNo0.0769%
A Concordium Illusionist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Sherai Nurwin1   v v vThe Village of ShinNo0.0769%
Master Rayne4   ^ ^ ^ HeroicMiragul's Phylactery: The CrucibleNo0.0769%
A Cazic-Thule Crusader1   v v vBesieged Freeport DocksNo0.0769%
A Tunarian Lookout5   vOutpost of the OverlordNo0.0769%
Silbian1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Zulzak Ku'Ti1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Arawen1   v v vShard of Love: A Moment of ValorNo0.0769%
Plumetor Dul'Sadma1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
A Suspected Renegade1   -The City of FreeportNo0.0769%
Frogmo1   ^ ^ HeroicMoors of YkeshaNo0.0769%
A Yearning Zombie Maid1   v v vTower of Frozen Shadow: Shadowed CorridorsNo0.0769%
A Buccaneer Recruit-1   v v v   to   -Qeynos Interior (irontoes)No0.0769%
Fethar Lothki1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Leslie Afterstar1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Nights Of The Dead Celebrator1   v v vHavenNo0.0769%
Valla Brewhammer1   v v vBar of BrellNo0.0769%
Thress Kivatei1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Aimee1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Karalyn Cinderton1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
Sir Ollin8-10   ^ ^ HeroicThe GraveyardYes0.0769%
Sir Sayex Nevagon1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Warzok Riz'sok1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Far Seas Worker1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Deepwater Researcher1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Merchant Valary1   ^ ^ ^ HeroicThe CommonlandsNo0.0769%
Deliliah Rhubarb1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Malidain Glacierbane1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Xuurk1   v v vBesieged Freeport DocksNo0.0769%
Trella Groundice1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
A Freeport Dweller1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
A Dervish Hoodlum6-7   -The SprawlNo0.0769%
A Celebrating Barbarian1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Scion Of Discord1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Dismal Dirge1   v v v   to   -The Dismal DenNo0.0769%
Skrig1   -The City of FreeportNo0.0769%
Halldor Brewbeard1   v v vGreat DivideNo0.0769%
A Weak Sparring Partner2   vQueen's ColonyNo0.0769%
Yann Graysmark1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Li'Neerala N'Zsitar1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
Gruurz1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Chef Gorga7   ^ ^ ^ HeroicOutpost of the OverlordNo0.0769%
Modoc The Fist1   v v va Temple chamberNo0.0769%
Cricks1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Kedar The Curator1   v v vThe Shimmering CitadelNo0.0769%
Turgo Bargedown1   v v vCrushbone KeepNo0.0769%
A Disturbed Vicar1-3   -Befallen: The Spread of UndeathNo0.0769%
Krymok Quel'Gok1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Concordium Illusionist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Volusa Tuditania1   v v vThe GraveyardNo0.0769%
A Darkblade Brigand8   vThe Thieves' WayNo0.0769%
Innkeeper T'Vox1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
A D'Ryil Overseer1   vThe Hidden CryptNo0.0769%
A Furious Barbarian1   ^North FreeportNo0.0769%
A Tortured Phantasm1   ^ ^ ^ Epic x2Befallen: Necrotic AsylumNo0.0769%
A Stranded Pirate7   -Greater FaydarkNo0.0769%
A Defiled Mage5   v v vQueen's ColonyNo0.0769%
Scythe1   v v vSouth FreeportNo0.0769%
Eruvin T`Kix1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Brokentusk Pawn10-11   v vThe RuinsNo0.0769%
A Teren Researcher1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Fichman1   v v va Freeport storehouseNo0.0769%
Kejek Chief Nuryen1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
A Forlorn Spirit1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Thun Druglar1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Felice Adae1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
A Sokokar Tamer1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Pazuzu1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Saihah Al'Lad1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
An Accused Citizen1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
A Party Crashing Gnoll1   v v v   to   v vNorth QeynosNo0.0769%
Londiar Inygad1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
A Crushbone Corruptor11-12   vGreater FaydarkNo0.0769%
Researcher Peadar1   -LavastormNo0.0769%
A Stable Master1   v v vZek, the Orcish WastesNo0.0769%
A Mauled Gunthak Pirate1   v v vThe Mystic LakeNo0.0769%
Elna Tsernin1   v v vHold of Rime: The Fortress SpireNo0.0769%
Tetda Rockstein1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Ulhira Grissh1   -The City of FreeportNo0.0769%
Lady Vienna Sanditerra1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
A Stonestair Byway Resident1   -The City of FreeportNo0.0769%
A Dark Elf Prisoner1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
Rukh Frosthoard1   -Thurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Trainer Hawk Dunlop1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Deepwater Researcher1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Sussan Swiftneedle1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Gnibliks Shortstacks1   v v vTenebrous TangleNo0.0769%
A Blackshield Plunderer10-11   -Sunken CityNo0.0769%
A Deep Forge Toiler2   ^ ^ HeroicThe Deep ForgeNo0.0769%
Captain Screewoggins1   v v vEnchanted LandsNo0.0769%
Afflicted Sarnak1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Wedgly Hammertik1   v v vThe BonemireNo0.0769%
Tomas Strongbellow1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
A Concordium Watcher1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Kraus1   ^ ^ HeroicMoors of YkeshaNo0.0769%
Norbu1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Sir Mastri1   v v vBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
Dirby Umbridge1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
A Corrupted Spirit0-1   vIlfanul's StandNo0.0769%
Sszot Skiks1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Almar Shi'iz1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Dror Ironstein1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
A Fallen Vicar1-3   -Befallen: The Spread of UndeathNo0.0769%
Miral K'Thoath1   -Longshadow Alley: Daeneth CloisterNo0.0769%
A Gnomish Majikamaker3   ^ ^ HeroicNajena's Hollow TowerNo0.0769%
Herrod, Manservant1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Corwin Frostbeard1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Trainer Darg Frostwind7   -Outpost of the OverlordNo0.0769%
A Vicious Dark Elf1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Sarinell1   v v vTradeskill InstanceNo0.0769%
A Nerian Gate Sentry1   v v vLongshadow Alley: Daeneth CloisterNo0.0769%
Marjorie Falconius1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
A Thexian Collaborator1   -FoundationsNo0.0769%
LuAnne Greyton1   v v vAntonicaNo0.0769%
Rylana1   v v vNektulos ForestNo0.0769%
Durog Malthese1   -The Salty Lass IINo0.0769%
Angus Fallowfur3   vGraystone YardNo0.0769%
Groag Froam1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Kalguki1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Shalih Mar1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
An Anonymous Halfling1   v v vGuild HallNo0.0769%
Hukulk The Haggard1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Sarnak Betrayer1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
Brawgie1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
Londiar Inygad1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Bulg Bentfang1   v v vKael DrakkelNo0.0769%
A Vashota Diviner3-4   ^   to   ^ ^ ^ HeroicMistmyr ManorNo0.0769%
Aether Racing Referee1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Mirna Greatfrost1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Stinky Dankfur Gnoll1   -AntonicaNo0.0769%
An Untamed Soul7   -Darklight WoodYes0.0769%
Carol N'Freeling1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
An Ironforge Blacksmith1   v v   to   vTradeskill InstanceNo0.0769%
Slippery Toughshield1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
General Beno Targnarle1   ^ ^ ^ HeroicStormguard HallNo0.0769%
Garglari1   -Kylong PlainsNo0.0769%
Teldek Dih'sok1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Wandering Eye-1--2   ^Shard of Love: A Moment of ValorNo0.0769%
Smapty1   v v vLavastormNo0.0769%
A Gigglegibber Illusionist1   v v vMaj'DulNo0.0769%
A Rujarkian Spiritist1   v v v   to   vSlaver's IsleNo0.0769%
Banderspark1   -Qeynos HarborNo0.0769%
1   v v vShard of HateNo0.0769%
Tiera1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Aimee1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Brenda Thoon1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Dockworker Warlak1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Liliadod Cogspinner1   -Moors of YkeshaNo0.0769%
Timeless Trader1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Nethsarn Osenef1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Ikm Ow'Od1   ^ ^ ^ HeroicThe Vigilant: Final DestructionNo0.0769%
Gherrana Cobbleblork1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Commissioner Varla Z'Velran1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Rongot Wyrmrippa1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Skeer Deekat1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Alexa1   ^ ^ ^ HeroicNektropos CastleNo0.0769%
Quartermaster Redplate1   v v vEast FreeportNo0.0769%
Miner Razcsko1   vThe Thundering SteppesNo0.0769%
Andok Al'lok1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
The Master5   ^ ^ ^ HeroicMiragul's Phylactery: The CrucibleYes0.0769%
Ashir7   -Outpost of the OverlordNo0.0769%
A Freeport Resident1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
A Concordium Illusionist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Glimzig Clangbottom1   v v vTemple Street: Vault of NecromechanicaNo0.0769%
Sussan Swiftneedle1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Primogen Daishirou5   ^ ^ ^ HeroicMistmyr ManorYes0.0769%
An Anonymous Froglok1   v v vGuild HallNo0.0769%
Captain Anguric1   v v vSebilis QuartersNo0.0769%
Scout Luta1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Primary Conzuk Zum'Ha1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Shady1   v v vThe CommonlandsNo0.0769%
A Tunarian Miner4   v v v   to   vOutpost of the OverlordNo0.0769%
A Guard Lookout1   -Fight ClubNo0.0769%
A Rogue Informant1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
Ethri Vasou1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Marus Donoval3   vGraystone YardNo0.0769%
A Guard Lookout1   -Fight ClubNo0.0769%
Standard Ku'Uul1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Shaman Yityen1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
A Dismal Dirge1   v v v   to   -The Dismal DenNo0.0769%
Gigglegibber Hunt Master1   v v vEnchanted LandsNo0.0769%
A Burnt Slaver1   -Slaver's IsleNo0.0769%
A Wistful Wairy-fitch0--1   ^ ^ HeroicShard of Love: A Moment of ValorNo0.0769%
1   ^Miragul's Phylactery: The AnathemaYes0.0769%
Ab'zorb The Wizmantle1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Fulania T'Nal1   v v vAcademy Suite: Fulania's RoomNo0.0769%
Trainer Modji Vilivarinen1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Lucanic Knight Initiate1   v v vThe Overlord's OfficeNo0.0769%
Karl Den Hamm1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
An Outraged Human1   ^North FreeportNo0.0769%
Batarra1   v v vStonestair BywayNo0.0769%
Bruise Hotep1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Altos Feustart1   ^Nektulos ForestYes0.0769%
Pellankiira S'Xemtor1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Gnome Prisoner1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
Mender Kupput1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
A Coldain Servant Girl1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
A Ry'Gorr Patroller1   -Frostfang SeaNo0.0769%
A Seafury Corsair1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
Prime Parser Riz'Lin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Sister Leela Prendyn1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Dashiki1   v v vThe Burning CauldronNo0.0769%
A Troubled Froglok1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Grum1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Darken D'Verrus1   v v vChampion's RespiteNo0.0769%
Tszuij Adawhi1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Sharin1   v v vThe Village of PothsiNo0.0769%
A Cowering Citizen1   v v vBesieged Freeport DocksNo0.0769%
Abel Haleborn1   v v vEverfrostNo0.0769%
A Seafury Windcaller1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
A Treasure Chest1   v v vThe Drowned Caverns: Arena of HeroesNo0.0769%
Shady1   v v vAntonicaNo0.0769%
Secondary Terkenil Niba'Xi1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Brum Druglar1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Kason Withershadow1   ^ ^ ^ HeroicThe CommonlandsYes0.0769%
A Rescued Kejek Sojourner1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
An Accused Citizen1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
Kaira L'or1   v v vThe FeerrottNo0.0769%
Natoss The Seen1   ^ ^ ^ HeroicFens of NathsarNo0.0769%
Tsiet'Sozlt4   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Halls of the ForsakenYes0.0769%
Micha Longtail1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Frida Honormace1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Turluk Qukila1   -Kylong PlainsNo0.0769%
A Crushbone Emissary9   vGreater FaydarkNo0.0769%
Derek Travllor1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Nights Of The Dead Merchant1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Crushbone Scout9-10   vGreater FaydarkNo0.0769%
A Furious Troll1   ^The City of FreeportNo0.0769%
A Human Prisoner1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
Nyran Dudez1   ^Freethinker HideoutNo0.0769%
Gardy Ex-Giftgiver1   v v vFrostfell Wonderland VillageNo0.0769%
A Celebrating Gnome1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Jack Torrents1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Naltar N'Xaana1   v v vNorth FreeportNo0.0769%
A Seafury Guard1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
Thirin Veliumdelver1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Jonedorn Kilnkor1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Ernie Gimblelock1   v v vShard of FearNo0.0769%
A Reanimated Ry'Gorr1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Rubis1   v v vTemple StreetNo0.0769%
Lieutenant Scyn11   -Oakmyst ForestNo0.0769%
A Toymaker1   v v vFrostfell Wonderland VillageNo0.0769%
Oolieamim1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Timeless Chronomage1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Saelir Varryn1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Gisuka Voll1   -The City of FreeportNo0.0769%
Tyla Maki1   -Butcherblock MountainsNo0.0769%
Gilles Chillborn1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Rose Woodhouse1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Muram Bladebender1   v v vThe Fortress of DrunderNo0.0769%
A Drachnid Corpse1   v v vRavenscale RepositoryNo0.0769%
A Blackfurl Lubber11   v v vThe Forest RuinsNo0.0769%
Al'Zeem1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Concordium Therapist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Norm Baites1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Tass Brewbeard1   v v vChampion's RespiteNo0.0769%
Scion Of War1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Concordium Watcher1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Sanya Farshore1   v v vThe CommonlandsNo0.0769%
Ore Coldstein1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Foreman Guppka1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
A Gnome Citizen1   v v vTemple Street: Vault of NecromechanicaNo0.0769%
Daluntiir Tiwele1   ^ ^ ^ HeroicKunzar JungleNo0.0769%
Ilmtar D'Viervs1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Calnozz J'Melvirr1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
A Freeport Denizen1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
Lartana T'Tyhalyl1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Furious Barbarian1   ^South FreeportNo0.0769%
A Necromechanist1   vTemple Street: Vault of NecromechanicaNo0.0769%
Wehldril T'Vethilyl1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
A Ravenous Cube5-6   vThe Thieves' WayNo0.0769%
A Concordium Illusionist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Surla Sarthul1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Knight Morte Winghammer1   v v vAntonicaYes0.0769%
Tarkunli Ku'ti1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Doran The Crow1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
An Infuriated Gnome1   ^East FreeportNo0.0769%
A Defiled Priest6   v v vQueen's ColonyNo0.0769%
A Fallen Chevalier1-3   -Befallen: The Spread of UndeathNo0.0769%
A Tinkerer Assistant1   The City of FreeportNo0.0769%
A Undead Prowler4   ^ ^ ^ HeroicSilent City: The Delving DeadNo0.0769%
A Wandering Experiment4   ^ ^ ^ HeroicMiragul's Phylactery: The AnathemaYes0.0769%
Spirit Of Restlessness1   v v vTower of Frozen Shadow: Umbral HallsNo0.0769%
Sir Erondas1   v v vBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
Grandmaster Kaybal Of The Tynonnium Shackle1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Danak Agent Vinnisk1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Burgef Steelwright1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Clarissa Cloudpuff1   v v vThe Barren SkyNo0.0769%
A Spectral Student11   v v v   to   v vThe Forest RuinsNo0.0769%
A Slain Drachnid Hunter1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Gigglegibber Meatmaster1   v v vRunnyeye: The GatheringNo0.0769%
Aggi Stonefist1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
An Ironforge Sergeant2   -Tradeskill InstanceNo0.0769%
Prime Supervisor Golglosh1   ^ ^ HeroicTimorous DeepNo0.0769%
A Halfling Slave1   v v vSlaver's IsleNo0.0769%
A Bristlebane Day Merchant1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Elite Shadow Blade Selesia1   ^ ^ ^ HeroicThe CommonlandsNo0.0769%
Darren Daybreak1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Tilwyn Mok'guul1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Lian Augren1   v v vThe Village of ShinYes0.0769%
Guard DeMarco1   ^The City of FreeportYes0.0769%
Second Supervisor Turwin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Counselor Bakunli1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
The Thexian Occultist5   -Darklight WoodNo0.0769%
A Militia Guard1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
A Fallen Assassin7   vQueen's ColonyNo0.0769%
Trooper Zathiid1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
A Libant Sweordwegend1-3   ^ ^ Heroic   to   ^ ^ ^ HeroicEvernight AbbeyNo0.0769%
Fixademic Gughlis1   -Fens of NathsarNo0.0769%
1   v v vBig Bend: Sanctum of SpiritsNo0.0769%
Sade Maki1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Klendan Makeshift1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
X'Ta De'Xy'Lifor1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Pile Of Ry'Gorr Bones1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Bison Bloodwarmer1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Babati1   ^The HoleNo0.0769%
Aunthrae1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Trainee Larafay K'Vyath1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Gorowyn Parser1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Igdor Steelthorn1   -Frostfang SeaNo0.0769%
Fishmonger Udolpho1   v v vEverfrostNo0.0769%
Ms. Grupp1   v v vThe Hidden Village of KugupYes0.0769%
Kiplok Valorarm1   -Moors of YkeshaNo0.0769%
Queen Lenya Thex6   ^ ^ ^ Epic x4Mistmyr ManorNo0.0769%
Elon Gallwin1   v v vNorth FreeportNo0.0769%
A Yearning Zombie Maid1   v v vTower of Frozen Shadow: The Shadow BarracksNo0.0769%
A Distressed Cultist1   v v vFreeport Sewer Epic 09 Placeholder NameNo0.0769%
Vixxi Starguide1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Helena Tullas1   v v vA Stinking StormdrainNo0.0769%
A Pox-ridden Reet Slave1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Nizimi Llallo1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Piritta Silvarri1   -Greater FaydarkNo0.0769%
A Tribunal Guard1   v v vDrayek's ChamberNo0.0769%
Jules Jumsinger1   v v vNorth FreeportNo0.0769%
Blantsworth Coggington III1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
Kaapo Mikko1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Collector Rattelis1   v v vLegends of Norrath MuseumNo0.0769%
A Sparkler Merchant1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Training Monk1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Trainer Torak Riz'Tu1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Tall Jim1   -The City of FreeportNo0.0769%
A Disturbed Vigilant1-2   ^ ^ ^ HeroicBefallen: The Spread of UndeathNo0.0769%
A Frightful Darkening1   v v vBefallen: Cavern of the AfflictedNo0.0769%
Lieutenant D'Raka1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Kren R'Fay1   v v vTradeskill InstanceNo0.0769%
Bushra1   ^The Sundered FrontierNo0.0769%
Osshiere1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
A Decaying Darkfathom6   vSunken CityNo0.0769%
Gurdeep Flycatcher1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Nights Of The Dead Merchant1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Tirla Gravelheart1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Defeated Crushbone Destroyer1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Suspected Renegade1   -The City of FreeportNo0.0769%
Quevolg S'Torate1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Coltix The Cartographer1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Lerenth1   v v vThe SprawlNo0.0769%
An Investigator1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Klaidar Of Erollis1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Remmy Tumbub1   v v vThe Forest RuinsNo0.0769%
A Concordium Therapist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Neerssysn T'Zyzin1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
Chief Ry'Gorr1   v v vEastern WastesNo0.0769%
A Treasure Chest1   v v vThe Drowned Caverns: Arena of HeroesNo0.0769%
A Seafury Corsair1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
Atira X'aphon1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Tobey Whiskertrail1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
Prew Drowers1   v v vThe Thundering SteppesNo0.0769%
Dariel Nafriya1   ^ ^ ^ HeroicCrypt of ValdoonNo0.0769%
Quiyn1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
A Slain Slobberjaw1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Everian Mossway1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Brittle Resident0--1   v v vNektropos Castle: Love's ErrandNo0.0769%
Ribbit Hopson1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
An Undead Marine1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Bullseye1   v v vSouth FreeportNo0.0769%
Trainer Marla Gilliam7   -Queen's ColonyNo0.0769%
Hannad Jaleel1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Neela Filamaar1   vGreater FaydarkNo0.0769%
Trainer Tleclukal Sky'Zin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Flannin Garibay1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Gerika Dirki1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Glitzen1   v v vFrostfell Wonderland VillageNo0.0769%
A Cursed Scout5-6   -Sunken CityNo0.0769%
A Fleshless Stormer11   v v vThe Forest RuinsNo0.0769%
Tarzykla Riz'Dok1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Pauli1   v v vHold of PrexusNo0.0769%
Tinsel1   v v vFrostfell Wonderland VillageNo0.0769%
Donthus Faeric1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Melvin Dunford1   vScale YardNo0.0769%
A Tainted Sapswill Hunter7   v v vThe Source of EvilNo0.0769%
Rake1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Imba Shiro1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
A Troubled Froglok1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
An Accused Citizen1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
Rickty Sprockwaggle1   -Moors of YkeshaNo0.0769%
Blugie1   -Fens of NathsarNo0.0769%
An Undead Fighter5-6   vThe GraveyardNo0.0769%
Kella Swampfoot1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Vertak Cho'Zyr1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
First Mate Sweesweg10   -a three room apartment, version 1No0.0769%
An Erudite Prisoner1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
A Concordium Watcher1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
An Excavator Of Prexian Artifacts9-10   vSunken CityNo0.0769%
A Wading Cackler1-2   ^ ^ ^ HeroicBefallen: The Spread of UndeathNo0.0769%
Hogga Irongut7   -Outpost of the OverlordNo0.0769%
Serris1   v v vQeynos Interior (irontoes)No0.0769%
Aether Racing Referee1   v v vGreat DivideNo0.0769%
A Wracked Sellok Cultist1   v v vSellok's Broken LairNo0.0769%
An Agitator Of War1   v v vDeathfist CitadelNo0.0769%
Caretaker Velshin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Captured Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
Navigator N'Turex1   v v vThe Village of ShinYes0.0769%
The Klak'Anon Warhulk1   v v vKlak'AnonNo0.0769%
A Delighted Human1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Sarnak Traitor1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
Magnurmal1   v v vLavastormNo0.0769%
A Senior Necromechanist1   -Temple Street: Vault of NecromechanicaNo0.0769%
A Nightfuror3-4   ^ ^ ^ HeroicEvernight AbbeyNo0.0769%
Vicna Te'Oris1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Pellandra D'Xatyl1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Kirstiana X'aphon1   ^ ^ ^ HeroicNektropos Castle: Love's ErrandNo0.0769%
Tawfiq En'Tal1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
A Dead Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
Urix The Speaker1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
A Sparkler Merchant1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Emma Torque1   v v vThe CavesNo0.0769%
A Coalition Blacksmith1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Neophyte Zilzyk1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
An Enthralled Listener1   v v vEast FreeportNo0.0769%
A Griffin Tamer1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
A Drowned Citizen6-7   -Sunken CityNo0.0769%
Automated Transactional Mechanobanker1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
Gutten Gigglegibber1   v v vHavenNo0.0769%
Froggins McShade1   ^ ^ HeroicMoors of YkeshaNo0.0769%
Verner Ormarr1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Laupy Nooggen1   ^ ^ HeroicMoors of YkeshaNo0.0769%
Yasha Redblade1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Ilvix Jilzith1   v v vScale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
A Forlorn Acolyte2-3   ^   to   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
A Dead Sathirian Raider1   v v vChardokNo0.0769%
Kale Vilaaka1   vGreater FaydarkNo0.0769%
Zilendar Pilimaartu1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Erwon Hir'Lul1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Arugol Nightstalker1   v v va three room apartment, version 1No0.0769%
Delafar Nelmaise1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Kalib Al'Sayegh1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Larissa Niemier1   v v vThe Burning CauldronNo0.0769%
An Eye Of Bayle Watch1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
A Brownie Trader1   v v vEnchanted Brownie GrottoNo0.0769%
Launo Severi1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Marjorie Falconius1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Lurina Ventur1   v v vThe Village of ShinNo0.0769%
Ibid Esslibris1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Buguk The Mighty1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Trainer Hayl McGuinness7   -Queen's ColonyNo0.0769%
Chlorus Galius1   v v va three room apartment, version 1No0.0769%
Verathip1   -Big Bend: Sanctum of SpiritsNo0.0769%
Pirate Captain Gnoggin1   ^Gnoggin's Hidden CoveYes0.0769%
Pirdy1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
A Guard Mystic1   -Fight ClubNo0.0769%
Grimagus Gigglegibber1   v v vFrostfell Wonderland VillageNo0.0769%
Timeless Trader1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Lumzig Schepwicket1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
Sasha Razorcut1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
A Dismal Hatebender1   v v v   to   -The Dismal DenNo0.0769%
Hal1   v v vThe Community LoungeNo0.0769%
Aether Racing Merchant1   v v vCustomer Service HomeNo0.0769%
Magrah Flintglimmer1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Agent Zhatia1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Reigen MacKneel1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
A Blood-drained Devourer4   ^   to   ^ ^ HeroicBefallen: Necrotic AsylumNo0.0769%
A Thexian Collaborator1   -Longshadow Alley: A Gathering of ThexiansNo0.0769%
A Phantasmal Orc Hunter1   v v vBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
Erus Dal'viv1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Trainer Tahvolo Viljaan1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Grandmaster Kimbialis1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Tlekk Anvilstrike1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Kerss Rekssok1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Dancer Francine Defury0   -West FreeportNo0.0769%
A Formidable Sparring Partner2   ^Queen's ColonyNo0.0769%
An Audience Member1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Scribe Bogfizzle2   -Tradeskill InstanceNo0.0769%
A Coalition Alchemist1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Marie Aillene1   v v vFrostfell Wonderland VillageNo0.0769%
A Seafury Mariner1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
Grabby Gigglegibber1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
A Nights Of The Dead Celebrator1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
Berta Isholm1   -Frostfang SeaNo0.0769%
Bayle1   v v vPalace of FerzhulNo0.0769%
Cincia Gelt1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Scion Of War1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
Bronson Thewlis1   v v vNorth FreeportNo0.0769%
An Ironforge Alchemist1   v v   to   vTradeskill InstanceNo0.0769%
A Distressed Cultist1   v v vFreeport Sewer Epic 09 Placeholder NameNo0.0769%
An Ironforge Sergeant2   -Tradeskill InstanceNo0.0769%
Librarian Motius Feldarn1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Cult Enforcer1   ^ ^ ^ HeroicFreeport Sewer Epic 09 Placeholder NameNo0.0769%
Seri Q`Endu1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Fahimah1   ^The Vasty DeepNo0.0769%
Llaken Piirit1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Heroes' Festival Celebrator1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Gevil Gigglegibber1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Skeleton1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Draylia Arouraheart1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
A Reet Scout1   v v vSebilisNo0.0769%
An Accused Citizen1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
Old Man Dave1   ^The Hedge HollowYes0.0769%
An Unlucky Explorer1   -Sundered Splitpaw: Delving into the DarknessNo0.0769%
Hanifa1   ^The Sundered FrontierNo0.0769%
A Deepwater Researcher1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Shoran Sirrom1   -Jarsath WastesNo0.0769%
Burrin Vor'Ork1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Freluup1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
Acton Cogwidget1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
An Ydal Maid3-4   ^ ^ Heroic   to   ^ ^ ^ HeroicMistmyr ManorNo0.0769%
A Cornered Citizen1   v v vLongshadow Alley: Daeneth CloisterNo0.0769%
Murla Ripeberry1   v v vHavenNo0.0769%
Lazarus D'Ryil, Hate's Fool1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Professor Flimflam1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Arianna Nybright1   ^ ^ ^ HeroicKylong PlainsNo0.0769%
Bingles Multicrank1   v v vTenebrous TangleNo0.0769%
Speaker R'tanan2   -Freeport Sewer Epic 09 Placeholder NameNo0.0769%
Consol Klinsen1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Drallin Caelthis1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Kror Stormshield1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
A Faerie Guardian11-12   v v vThe Peat BogNo0.0769%
Researcher Kiman1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Gamila Haziiya1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Pebbles1   v v vZek, the Orcish WastesNo0.0769%
A Sableflame Watcher12-13   vDarklight WoodNo0.0769%
Zarual X'Tazindar1   -FoundationsNo0.0769%
Ikm Ow'Od1   ^ ^ ^ HeroicThe Vigilant: Final DestructionNo0.0769%
A Vagrant Squatter4-6   v vThe RuinsNo0.0769%
Gonk7   ^ ^ HeroicQueen's ColonyYes0.0769%
A Fallen Explorer1   v v vThe BonemireNo0.0769%
Bruhlin Z'Viarn1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Torbus Filnow1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Wodnar Z'Aleanzin, The Example1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Dead Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
Halsiee Seatear1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Freeport Defender1   v v vBesieged Freeport DocksNo0.0769%
A Barbarian Prisoner1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
Shae'Ahla1   v v vCastleview HamletNo0.0769%
A Necrotic Archaeologist11   v v vThe Forest RuinsNo0.0769%
Ilmiira T'Oziarn1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Thexian Guard1   v v v   to   v vLongshadow Alley: A Gathering of ThexiansNo0.0769%
Proctor Talnisk1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
A Dismal Inquisitor1   v v v   to   -The Dismal DenNo0.0769%
Nixia Cogsworth1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Vallon Zek1   v v vVallon's RetreatNo0.0769%
Glienna Lillypad1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Misa Ravensoul1   ^Halls of the UnseenNo0.0769%
Gwestanna1   v v vShard of Love: A Healing TouchNo0.0769%
Dropship Engineer1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
Timbo Alefirst7   -Queen's ColonyNo0.0769%
Trapper Coalbear1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
A Gigglegibber Illusionist1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
A Griffin Tamer1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
A Dead Drednever Scout1   v v vThe BonemireNo0.0769%
Palla Jhal1   v v vThe Elddar GroveNo0.0769%
A Gigglegibber Illusionist1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Flint1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Docent Selly1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Francis Driscoll1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Damy Thorn1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Heroes' Festival Celebrator1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Moorcha1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Karriz Yazler1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Hisska Rakepaw1   -Stonestair Byway: The Animus CorridorsNo0.0769%
A Failed Applicant6   v v vEpic 8No0.0769%
Shalih Mar1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Marsha Stalwart1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
S'mara Mooregan1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Foto Stratobelt1   ^ ^ ^ HeroicGreat DivideNo0.0769%
Velnak1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Gisuka Voll1   -The Grozmok SpeaksNo0.0769%
Harn Greyrick1   -The City of FreeportNo0.0769%
A Celebrating Gnome1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Linguobot1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
Trainer Charkin Myli'Dok1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Peregrine Helgreth Iceweaver1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Brother Of War1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
An Ulteran Network Scholar1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Al'Kabor1   ^ ^ ^ HeroicThurgadin, City of the ColdainYes0.0769%
Delvin Hailstorm1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Vripp1   v v vThe Hidden Village of KugupNo0.0769%
1   v v vBefallen: Necrotic AsylumNo0.0769%
Eglak1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Vishra1   vAntonia Bayle's ChambersYes0.0769%
A Despaired Custodian-2--3   ^ ^ ^ HeroicShard of Love: A Moment of ValorNo0.0769%
A Heroes' Festival Celebrator1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Venla Vaara1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Vokov9   va three room apartment, version 1No0.0769%
The Butler1   -The Haunted HouseNo0.0769%
An Accused Arms Smuggler1   -The City of FreeportNo0.0769%
Daranus1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Guild Hall Tradeskill Writ Agent1   v v vThunderdomeNo0.0769%
A Libant Elder Sweordwegend3-4   ^ ^ ^ HeroicEvernight AbbeyNo0.0769%
A Dead Maiden1   ^ ^ ^ HeroicEverfrostNo0.0769%
A Rioting Prisoner1   -Scale Yard: The UprisingNo0.0769%
A Famished Watchman1   ^The HoleNo0.0769%
A Spectral Tesch Val3-4   ^   to   ^ ^ HeroicSundered Splitpaw: Anvilpaw's GrottoNo0.0769%
A Deadhorn Walker4   ^ ^ ^ HeroicSilent City: The Delving DeadNo0.0769%
Barth Mignus7   -Queen's ColonyNo0.0769%
A Prison Escapee1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
Parser Eruche Ska'Ele1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Chalolin D'Zeiryn1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Robylie Sewnadel1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Jayson V'rhees1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Udiyitas X'Kilrae1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Ilaen Lilac1   v v vThe Forest RuinsNo0.0769%
Grand Historian Elred Wintershade1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Jargos Z'Vaduis1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Jinzool Ironworker1   v v vHavenNo0.0769%
Marcus Wolfson1   v v vA Stinking StormdrainNo0.0769%
Lucy Lovewing1   v v vThe CommonlandsNo0.0769%
Amund MacRae1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Witness1   v v vDrayek's ChamberNo0.0769%
Mundug Stonefist1   v v vEverfrostNo0.0769%
Olinia1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Dagbart Falkren1   -Frostfang SeaNo0.0769%
Goor D'Arkund1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
Annette Windsong1   v v vHavenNo0.0769%
Sir Bayden Cauldthorn1   v v vThe Hollow StumpNo0.0769%
Smakametta1   v v vLavastormNo0.0769%
An Erudite Mastermind1   v v vMelzeim's HideoutNo0.0769%
A Young Sootfoot1   v v vLavastormNo0.0769%
Kilip The Green1   ^ ^ HeroicMoors of YkeshaNo0.0769%
Infiltrator Shozak1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Priestess Of Tranquility1   vFreeport's Haven of PeaceNo0.0769%
Brother Of War1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Accountant Bahir1   ^The HoleNo0.0769%
Lif Erronson1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Glimmadge Pilk1   v v vNorth FreeportNo0.0769%
A Haoaeran Digger3   vTimorous DeepNo0.0769%
A Spectator1   -The City of FreeportNo0.0769%
Whisper1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
An Elder Troll Spirit1   v v vBig Bend: Sanctum of SpiritsNo0.0769%
Bedo Waddlestun1   v v vTradeskill InstanceNo0.0769%
Harkam Nubbytoe1   v v vAntonia Bayle's ChambersNo0.0769%
Alice Swamprunner1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Dindrin Y'Rhineld1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
A Dismal Rage Adherent1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
A Thexian Lieutenant1   -FoundationsYes0.0769%
A Dismal Dirge1   v v v   to   -The Dismal DenNo0.0769%
Vulture1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Young Froglok Citizen1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Teren Researcher1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Assistant Zhary1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Dropship Adjustor1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
A Perceived Conspirator1   -The City of FreeportNo0.0769%
Agent Sidleworth1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
Brann Stoneaxe1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Scholar Mouldizz1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Ancho Mok'Nok1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Bigsly Spindlewop1   v v vThe BonemireNo0.0769%
Rav'hyl Daln1   -The City of FreeportNo0.0769%
Narola Deepfrost1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
A D'Ryil Vampire0-1   v v   to   vHaunted MansionNo0.0769%
Scion Of War1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Militia Guard1   ^Big Bend: Sanctum of SpiritsNo0.0769%
Apprentice Trainer Hasika1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Rossk1   -Big Bend: Sanctum of SpiritsNo0.0769%
Scion Of Discord1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
Zara Dreamhopper1   ^ ^ HeroicMoors of YkeshaNo0.0769%
Guard Arcantos1   ^The City of FreeportYes0.0769%
Quartermaster Kozik1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Barreled Flimflam1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Gevil Gigglegibber1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Coalition Blacksmith1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Silssa Kuinn1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Grabby Gigglegibber1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Kaseo Volcatius1   v v vBeggar's Court: Sweat-Stained CobblesNo0.0769%
Caltuur1   -The City of FreeportNo0.0769%
Clockwork Worker1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
A Dead Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
Belokal Myli'rok1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Kurgle Frogbane7   -Outpost of the OverlordNo0.0769%
A Celestial Watch Ecclesiastic1   -a four room house, version 2No0.0769%
Aila Helmsplitter1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Coalition Jeweler1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Faru N`Mar1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Fallen Kwagan Sentry1   ^ ^ ^ HeroicVeksar: The Sunken TheaterNo0.0769%
Krodin1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
A Vicious Dark Elf1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Turf-Hunter Valcryn9   -Timorous DeepYes0.0769%
Cholzakla Al'Xin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Manifested Paineel Spirit1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
A Grobin Lookout5   vGreater FaydarkNo0.0769%
Assistant Beldry1   v v vGreat DivideNo0.0769%
The Grounds Keeper16   ^The Down BelowYes0.0769%
Skoam Anvilpaw1   ^ ^ ^ Epic x2Sundered Splitpaw: Anvilpaw's GrottoYes0.0769%
Crypt Master T'golth4   ^ ^ ^ HeroicEvernight AbbeyYes0.0769%
A Sootfoot Gatherer1   -LavastormNo0.0769%
A Minotaur Guardian1   -A Memory of EchoesNo0.0769%
Emissary Glochk1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Chloe Misfortune1   -The City of FreeportNo0.0769%
Xuurk1   v v vSebilis QuartersNo0.0769%
Tanya Alvernon1   v v vLoping PlainsNo0.0769%
A Darkblade Fury7-9   vThe Thieves' WayNo0.0769%
Fresa Wealgear1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
An Accused Citizen1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
A Celebrating Gnome1   v v vSolusek's EyeNo0.0769%
Lieutenant Vesder1   -The City of FreeportNo0.0769%
Saldas Rubbleground1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
An Orating Templar1   v v vEast FreeportNo0.0769%
A Patron1   v v vBar of BrellNo0.0769%
Kismia Fernlee1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Ebnix Cogsworth1   -Greater FaydarkNo0.0769%
A Dead Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
Thaldokli Riz'Dn1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Ilphaste X'Vueund1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Obidiah Punwicket1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
Cholkonli Zum'Lun1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Goryn Do'Ulnas1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Sissili1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
A Mute Ratonga1   v v vTemple StreetNo0.0769%
A Dismal Rage Adherent1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
A Guard Mystic1   -Fight ClubNo0.0769%
Sussan Swiftneedle1   v v vAntonicaNo0.0769%
Tabbin Juniper1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Corpse Of Nudhir Il'qatai1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
A Slain Vengeful Musician1   ^ ^ ^ Heroic   to   ^ ^ ^ Epic x2Tower of Frozen ShadowNo0.0769%
Fhelrin Taelnew1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Aralokal Di'Kin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Seafury Guard1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
Counselor Tanzukal1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Heroes' Festival Celebrator1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
A Necrotik1   v v v   to   v vTemple Street: Vault of NecromechanicaNo0.0769%
A Miner1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Ranolt1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Sir Erondas1   v v vBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
Alucius Valus1   vBeggar's CourtNo0.0769%
A Necrotic Initiate4-5   ^ ^ Heroic   to   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Necrotic AsylumNo0.0769%
Civ-Parser Di'Xin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Tunarian Alliance Warden1   -a four room house, version 1No0.0769%
Rauvryne B'Vaval1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
Scapulus, The Muddled1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Guard Thaumaturge1   -Fight ClubNo0.0769%
Banker Bogfoot7   -Queen's ColonyNo0.0769%
Trainee Turowin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Slain Aquagoblin1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Saihah Al'Lad1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Sedrard Jithir1   v v vThe Vigilant: InfiltrationNo0.0769%
A Kerran Prisoner1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
Ginny Boomsprocket1   -The City of FreeportNo0.0769%
A Greater Bog Faerie8-10   v v v   to   vThe Peat BogNo0.0769%
Gandy Gearlotta1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Sken Elkheart1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
A Guard Lookout1   -Fight ClubNo0.0769%
Sir Razormaw1   v v vThe Overlord's OfficeNo0.0769%
An Elder Troll Spirit1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Imtithal1   ^The HoleNo0.0769%
Failaa Ginton1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Lieutenant D'Raka1   v v vSouth FreeportNo0.0769%
Bittee Silvertail1   ^ ^ ^ HeroicMoors of YkeshaNo0.0769%
Farg Bloodtusk1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Kirstiana X'aphon1   ^ ^ ^ HeroicNektropos CastleNo0.0769%
Bruise Hotep1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Layily Tor'Em1   ^ ^ ^ HeroicThe Vigilant: Final DestructionNo0.0769%
A Far Seas Worker1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Libant Sweordwegend3   ^Evernight AbbeyNo0.0769%
Tomas Strongbellow1   v v vAntonicaNo0.0769%
Vence Laden1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
An Assassin1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
A Guard Thaumaturge1   -Fight ClubNo0.0769%
An Eager Cultist1   v v vFreeport Sewer Epic 09 Placeholder NameNo0.0769%
Fruppen1   v v vThe Hidden Village of KugupNo0.0769%
A Concordium Illusionist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
A Loyal Worshiper1   -Longshadow Alley: A Gathering of ThexiansNo0.0769%
Priest Of Discord1   v v vChampion's RespiteNo0.0769%
A Manservant1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
An Angry Guard1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Dock Laborer1   -The CommonlandsNo0.0769%
A Captive Fanatic1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
A Gorowyn Parser1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Nights Of The Dead Celebrator1   v v vEast FreeportNo0.0769%
A Prison Escapee1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
An Enthused Barbarian1   v v vWest FreeportNo0.0769%
A Stable Master1   v v vEverfrostNo0.0769%
Dala Plateheart1   v v vAntonicaNo0.0769%
An Undead Knight8-9   vThe GraveyardNo0.0769%
Gribb1   v v vThe Hidden Village of KugupNo0.0769%
A Milita Trooper1   v v   to   -a four room house, version 3No0.0769%
An Eager Cultist-1   vFreeport Sewer Epic 09 Placeholder NameNo0.0769%
A Sparkler Merchant1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
An Ironforge Woodworker1   v v   to   vTradeskill InstanceNo0.0769%
A Concordium Watcher1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Raghunatha1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
A Dead Drolvarg1   v v vKarnor's CastleNo0.0769%
A Frightful Darkening1   v v vBefallen: The Spread of UndeathNo0.0769%
Edgrim Bofstrem1   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Cavern of the AfflictedNo0.0769%
Nerdar's Steam Bot1   v v vThe Barren SkyNo0.0769%
A Tunarian Mourner6   v v v   to   v v vOutpost of the OverlordNo0.0769%
Kalraath L'Vin1   v v vLongshadow AlleyNo0.0769%
Vindain Greenfaith1   v v vCastleview HamletNo0.0769%
A Kobold Guardian1   v vA Memory of EchoesNo0.0769%
Pin Swishtick1   v v vThe BonemireNo0.0769%
Blumm1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
A Scared Qeynosian Diplomat1   vRescue the diplomatNo0.0769%
Sanya Farshore1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Timeless Trader1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
Jorn Sorefoot1   v v vOakmyst ForestNo0.0769%
A Concordium Therapist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Drolk Heavyblaze1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
An Accused Arms Smuggler1   -The City of FreeportNo0.0769%
Labibah1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Dressmaker's Dummy1   v v vHold of PrexusNo0.0769%
Sataur Vinefeather1   -Tradeskill InstanceNo0.0769%
Trainer Gani Maccusson1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Rotuk1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Savant Ka'im1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Guard Detlev1   v v vThe GraveyardNo0.0769%
Captain D'Vall1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Lazy Shae1   -The City of FreeportNo0.0769%
Grand Duke Lazarus Hazran1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Cartographer Blanche1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Ismat1   v v vThe Vigilant: IncursionNo0.0769%
Meliina Copperleaf1   -Greater FaydarkNo0.0769%
1   v v vMiragul's Phylactery: The CrucibleNo0.0769%
A Coldain Scout1   v v vHold of Rime: The Fortress SpireNo0.0769%
A Fallen Ranger7   vDarklight WoodNo0.0769%
A Fallen Kwagan Sentry1   ^ ^ ^ HeroicVeksar: The InvasionNo0.0769%
A Grobin Toiler9   -Greater FaydarkNo0.0769%
Elidarr Farvalist1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Dervish Crook8-9   -The SprawlNo0.0769%
Tathicus Lachance1   v v va three room apartment, version 1No0.0769%
Hunter Rajik1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
A Wandering Entity1   v v vBefallen: Cavern of the AfflictedNo0.0769%
A Shadow Blade1   ^ ^ ^ HeroicHalls of the UnseenNo0.0769%
Joce Pendago1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Qismato1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Animist Poren1   v v vGathering of the HarbingersNo0.0769%
Administrator Badirasmi1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Warriden Jupidor1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Commissioner Varla Z'Velran1   v v vTemporary Holding CellNo0.0769%
Karl Den Hamm1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Quartermaster Lythnx1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Aether Racing Referee1   v v vThe CommonlandsNo0.0769%
Phrau Blucher1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Kaarl Ventrikur1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Concordium Guard1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
A Furious Troll1   ^North FreeportNo0.0769%
Nudhir Il'qatai1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Brobbina1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
An Eager Cultist1   v v vFreeport Sewer Epic 09 Placeholder NameNo0.0769%
A Sableflame Outrider11-12   vDarklight WoodNo0.0769%
A Skeletal Champion-2   -Epic 8No0.0769%
Sergeant Daimyo1   v v vEast FreeportNo0.0769%
Goblin1   v v vThe Lair of GrenthialNo0.0769%
A Torturous Jailer0   -Nektropos Castle: Love's ErrandNo0.0769%
A Captured Mountain Throm1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Jamie Sprocketbreaker1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
A Concordium Guard1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Skeer Deekat1   v v vHavenNo0.0769%
Mildred1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
A Blackfurl Deckhand11   -The Forest RuinsNo0.0769%
Grabby Gigglegibber1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
A Half Elf Slave1   v v vSlaver's IsleNo0.0769%
A Possessed Troll1   -Big Bend: Sanctum of SpiritsNo0.0769%
An Eye Of Bayle Watch1   v v vSouth QeynosNo0.0769%
Vzell1   -The City of FreeportNo0.0769%
Mad Mattie1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
A Prison Escapee1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
Alakzaer T'Aleett1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Drammind Gul1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Evdokia1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
An Essence Of Fear1   v v vShard of FearNo0.0769%
A Nights Of The Dead Merchant1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Tanath L'Vec1   v v vNektulos ForestNo0.0769%
A Militia Guard1   -Scale Yard: The UprisingNo0.0769%
Decaying Remains1   v v vTower of Frozen Shadow: Shadowed CorridorsNo0.0769%
Trainer Drisace Do'Arkenarn1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
A Seafury Mariner1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
Drarson McCale1   ^Butcherblock MountainsNo0.0769%
A Feverish Ratonga1   v v vTemple StreetNo0.0769%
Dure T`Kul1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Kaisha Swifteasel1   v v vThe Village of ShinNo0.0769%
Clynka B'Zaln1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Blort1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Jareth J'Zyani1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Revva Kaz1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
A Spectral Rosch Val3-4   ^   to   ^ ^ HeroicSundered Splitpaw: Anvilpaw's GrottoNo0.0769%
A Nursery Defender1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Watcher Nathyx1   v v va three room apartment, version 1No0.0769%
Lucien Allectus1   v v va three room apartment, version 1No0.0769%
Melony Danyells1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Dead Sarnak Scout1-10   v v v   to   v vTimorous DeepNo0.0769%
Santa Glug's Ugly Little Helper1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Coalition Tailor1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Kal'Jeketh1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Purrla1   -West FreeportNo0.0769%
Thesla Blackthorne1   -The City of FreeportNo0.0769%
Palluk The Parktender1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Drinal's Steward1   v v vA Spiritual PocketNo0.0769%
Imtel K'Myth1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Harvester Oolioomalenta1   -Tenebrous TangleNo0.0769%
Claudia1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Trainer Gurga Trueheart7   -Queen's ColonyNo0.0769%
A Rioting Prisoner1   -Scale Yard: The UprisingNo0.0769%
Shanty Gaggleshorn's Corpse1   v v vAntonicaYes0.0769%
Marshal Ralem Christof1   v v vLoping PlainsNo0.0769%
Lucanic Knight Xolantan1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Fringo Fronkle1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Ismat1   v v vThe Vigilant: InfiltrationNo0.0769%
Helena McWuld1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Smendrik1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Dismal Hatebender1   v v v   to   -The Dismal DenNo0.0769%
Gary Gigglegibber1   v v vNorth FreeportNo0.0769%
Brand Narson1   -The City of FreeportNo0.0769%
A Heathen Barbarian1   -Beggar's Court: Sweat-Stained CobblesNo0.0769%
Pleni Mas'arc1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Apprentice Tholak1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Sinylene1   v v vHold of PrexusNo0.0769%
Lyre Shiro1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Matteus Gaines1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Magus Primary Myli'nin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Assault Captain Phezzryn11   -Timorous DeepYes0.0769%
A Nights Of The Dead Celebrator1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Cramnon Spirittalker1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Scion Of Discord1   v v vChampion's RespiteNo0.0769%
A Lubesh Dignitary1-4   ^   to   ^ ^ ^ HeroicMistmyr ManorNo0.0769%
A Dead Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
Lucy Lovewing1   v v vAntonicaNo0.0769%
A Ghostly Treant6   vQueen's ColonyNo0.0769%
1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Nudhir Il'qatai1   v v vThe Sundered FrontierYes0.0769%
Kreidum Bartleby1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
2   ^Haunted MansionYes0.0769%
Human Tradeskill Apprentice1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Gerhild Maclennan1   -The City of FreeportYes0.0769%
Anius Oakwind6   -Outpost of the OverlordNo0.0769%
Fuzl Springstrutter1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Zaveda X'vch1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Paiva Kapanen1   -Greater FaydarkNo0.0769%
A Guard Thaumaturge1   -Fight ClubNo0.0769%
Sornril V'Qherret1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Rafiqa1   v v vRoyal Palace of ErudinNo0.0769%
A Clockwork Stable Master1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
A Faerie Abbot11-12   v v   to   vThe Peat BogNo0.0769%
A Concordium Therapist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Griss Brumbaugh1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
A Milita Trooper1   v v   to   -a four room house, version 3No0.0769%
Adrianna1   v v vA Stinking StormdrainNo0.0769%
Jimtun Rubbleyew1   v v vThe BonemireNo0.0769%
Kaylie Brianne1   v v vFrostfell Wonderland VillageNo0.0769%
A Libant Blightweaver3-4   v v v   to   ^ ^ ^ HeroicRavenscale RepositoryNo0.0769%
Griffin Tower Construction Foreman1   v v vThunderdomeNo0.0769%
Tarselus D'Veghym1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Arochu Ku'xin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Mortartoe Mine Foreman1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Delreri Feldrek1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
A Whispering Erudite1-6   v v vStonestair BywayNo0.0769%
A Militia Guardsmen1   v   to   -Rescue the diplomatNo0.0769%
A Dead Qeynos Guard1   v v vRoyal Hunting CampNo0.0769%
Sharky Davis1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Cala Giantender1   v v vGreat DivideNo0.0769%
A Bristlebane Day Merchant1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Joyful Wairy-fitch0--1   v vShard of Love: A Healing TouchNo0.0769%
A Vigilant Observer1   v v vThe Vigilant: InfiltrationNo0.0769%
Weaponsmith Xass1   v v vScale YardNo0.0769%
Vima Madrigan1   -LavastormNo0.0769%
Lady Aileeta Reila1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Lieutenant Delsun1   v v vThe CavesNo0.0769%
An Accused Citizen1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
Mazni Nah'fal1   v v vGreat DivideNo0.0769%
A Satisfied Darkelf1   v v vNorth FreeportNo0.0769%
An Excited Froglok1   v v vSouth QeynosNo0.0769%
Aldran Millhouden1   vDen of the DissentersNo0.0769%
Sigbrith MacInnes1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Dandi McCarren1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Poppy Marrsquire1   ^ ^ HeroicMoors of YkeshaNo0.0769%
Norfryd Brisbane1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Missantra The Stylist1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Korgak Rotstomper1   v v vKael DrakkelNo0.0769%
1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
An Ironforge Guard1-2   -Tradeskill InstanceNo0.0769%
An Everliving Qeynosian1   v v vAntonicaNo0.0769%
A Lost Dwarven Spirit1   v v vThe Ruins of Guk: The Lower CorridorsNo0.0769%
A Threatening Guard1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Harassed Barbarian1   v v vWest FreeportNo0.0769%
A Froglok Citizen1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
"Elmo's Fire" Ericsson1   -The Salty Lass IINo0.0769%
A Brokentusk Pawn10-11   v v vThe RuinsNo0.0769%
Mahfaza1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
An Imprisoned Thyr Lord1   ^ ^ ^ HeroicNajena's Hollow TowerNo0.0769%
Elar Roughroot1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Guard Mystic1   -Fight ClubNo0.0769%
A Red Hood Watcher1   v v vSouth FreeportNo0.0769%
Huzika Surrak1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
An Average Sparring Partner2   -Greater FaydarkNo0.0769%
Nethsarn Osenef1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Clockwork Attendant XCI1   v v vKlak'AnonNo0.0769%
A Blood-drained Devourer4   ^ ^ HeroicBefallen: Necrotic AsylumNo0.0769%
Othixis1   v v vThe FeerrottNo0.0769%
A Bristlebane Day Merchant1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Xlenla Ghox1   v v vKarnor's CastleNo0.0769%
Scholar Al'Shir1   v v vMaj'DulNo0.0769%
Susan McDesign1   v v vThe Scholarship ZoneNo0.0769%
Velt1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Chaxta Do'Lorien1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
A Swindler1   v v vQueen's ColonyNo0.0769%
A Haoaeran Skyhunter6   vTimorous DeepNo0.0769%
Boddy Runewick1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Seafury Mariner1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
Kaltuk Ironstein1   v v vA Spiritual PocketNo0.0769%
A Necrotic Archeologist11   v v vThe Forest RuinsNo0.0769%
1   v v vBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
Hierophant Rodalia1   v v vSebilis QuartersNo0.0769%
A Phantasmal Corporeal1   v v vBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
Kailynn Silvermoon7   -Queen's ColonyNo0.0769%
Cryomancer Addicus1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Izius J'lok1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Boundless Darkstalker3   ^ ^ ^ HeroicThe Palace of SabaronNo0.0769%
Maizah1   ^The HoleNo0.0769%
Ryuo1   v v vThe Village of PothsiNo0.0769%
1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Hurde Rolaq1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Goggin Cogspring7   -Queen's ColonyNo0.0769%
Occultist Levonicus1   -The Grozmok SpeaksNo0.0769%
A Seafury Windcaller1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
Madani Lu'ay1   v v v   to   vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
A Celebrating Gnome1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
A Coalition Alchemist1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
A Thexian Supporter1   -Longshadow Alley: A Gathering of ThexiansNo0.0769%
Siraj1   ^The HoleNo0.0769%
A Captured Conspiring Citizen1   -The City of FreeportNo0.0769%
Chloe Misfortune1   -The Salty Lass IINo0.0769%
Clockwork Protector1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
Zaveda X'vch1   v v vNorth FreeportNo0.0769%
Sister Katey Dalwynn1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Fazoola Gemcutter1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
An Undead Knight8-9   vThe GraveyardNo0.0769%
A Rebellious Rock Roller1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Nights Of The Dead Merchant1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Geldryy Alvek1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
A Dissident Bodyguard1   v v vDen of the DissentersNo0.0769%
A Longshadow Alley Resident1   -The City of FreeportNo0.0769%
A Satisfied Darkelf1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Isa Fernandi1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Possessed Suit Of Armor2   ^ ^ ^ HeroicMistmyr ManorNo0.0769%
Mingy Cobblepot1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
A Confused Iksar Citizen1   v v vBesieged Freeport DocksNo0.0769%
A Boiling Halfling1   v v vRunnyeye: The GatheringNo0.0769%
Matthew1   v v vGreat DivideNo0.0769%
A Concordium Illusionist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Oomba1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Ol' Man Silvers1   v v vThe Sinking SandsNo0.0769%
Jules Jumsinger1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Barrlin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Nights Of The Dead Celebrator1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Trader Descamus1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Perceived Conspirator1   -The City of FreeportNo0.0769%
A Furious Troll1   ^South FreeportNo0.0769%
Leaf Falldim1   ^ ^ ^ HeroicBattlefield of Cauldron HollowNo0.0769%
Maldreya Darkheart-1-4   v   to   ^a Temple chamberNo0.0769%
A Concordium Therapist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Bahadur1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
A Tunarian Fisher6   vOutpost of the OverlordNo0.0769%
Zalduk Riz'lun1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
An Enthused Barbarian1   v v vEast FreeportNo0.0769%
A Qeynosian Scout7   -Queen's ColonyNo0.0769%
Diddy McNaughton1   v v vThe Burning CauldronNo0.0769%
Grezelda Razmadash1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
An Undead Battlepriest6   vThe GraveyardNo0.0769%
Trooper Vilzix1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
A Patron1   v v vBar of BrellNo0.0769%
An Accused Arms Smuggler1   -The City of FreeportNo0.0769%
Jakna1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
A Tainted Sapswill Scout4-5   v v v   to   vQueen's ColonyNo0.0769%
Aric Pickhall1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Counselor Wyrwon1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Riss Taskel1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Claviclus K'Zaett1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Dalamarius Dekarn1   v v va three room apartment, version 1No0.0769%
Havras "Hack" Scutter1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Coalition Alchemist1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Occultist L'Takk1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Union Mender Local 8588-9   v v vThe Thieves' WayNo0.0769%
Scion Of War1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Conscripted Laborer1   v v vEast FreeportNo0.0769%
Cordelia Galeston1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Rell Ver'nief1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Thala Rohquilin1   v v vEverfrostNo0.0769%
A Practicing Disciple1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Magister De'Pater1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Rioting Prisoner1   -Scale Yard: The UprisingNo0.0769%
Tertiary Gurowyn Riz'Din1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
An Awakened Kejek Spirit1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Kanni Darkrock1   v v vGraystone YardNo0.0769%
Baron Terrask1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Viex Cogsworth1   -Steamfont MountainsNo0.0769%
A Heroes' Festival Celebrator1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Teir'Dal Female1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Uthalolth1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Harbey Furlman1   v v vThe FutureNo0.0769%
Prime Captain Vurzuk1   ^ ^ ^ HeroicTimorous DeepNo0.0769%
Fichman-1   v v vQeynos Interior (irontoes)No0.0769%
Wanderer Irini1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Sentinel Faidian1   ^The City of FreeportYes0.0769%
Verien Skysigh1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Darkblade Scout7-9   vThe Thieves' WayNo0.0769%
Clazzykla Mak'Vin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Maggie Dramigan1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Freeport Visitant1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
Sir Xavier1   v v vBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
A Troll Guardian1   v vA Memory of NothingnessNo0.0769%
Aether Racing Referee1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Dinu1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Portals Trainer1   v v vThe Grozmok SpeaksNo0.0769%
Sister Of War1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
Guard Fazio1   ^The City of FreeportYes0.0769%
Bridget Merrytoe1   v v vHold of PrexusNo0.0769%
Charvon Earsnipper1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Becka Snowsworn1   v v vEverfrostNo0.0769%
R'dyles Mar'dril1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Lieutenant Kresic1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Tallon Zek1   ^ ^ ^ Epic x2Plane of WarNo0.0769%
Ootuko1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Dianina Onjes1   v v vSilent City: The Delving DeadNo0.0769%
Grimshaw Packwright1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Sentry Vylkren1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Sehesh1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
A Confused Barbarian1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Little One Eye1   v v vThe Overlord's OfficeNo0.0769%
A Captive Gnome1   v v vCrushbone KeepNo0.0769%
A Concordium Therapist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
A Slain Lucanic Knight1   v v vA Stinking StormdrainNo0.0769%
A Haoaeran Strategist9   vTimorous DeepNo0.0769%
Shaman Skullcleave1   ^ ^ HeroicMoors of YkeshaNo0.0769%
Telloc Thaar1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Joren Verkent1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Felgant Brightsteel1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Ulmar Mul'veem1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Isen Greyfist1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Fire Breather1   v v vAntonicaNo0.0769%
Erwen1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Thesslin1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Ginnie Stonestoe1   v v vEverfrostNo0.0769%
Sanya Farshore1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Dolur Axebeard1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Elleri1   v v vThe Community LoungeNo0.0769%
A Teren Researcher1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Seafury Guard1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
A Harried Vagrant Squatter8-9   vThe RuinsNo0.0769%
Gemmi Booksmith1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Hurg Gutstomp1   v v vEastern WastesNo0.0769%
A Brittle Accountant8-10   vThe Forest RuinsNo0.0769%
A Barbarian Citizen1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Jayson V'rhees1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Observer Rahmid1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Afflicted Di'Zok1   v v vChardokNo0.0769%
Primary Tlecche Myli'Din1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Tunarian Alliance Chef1   -a four room house, version 1No0.0769%
Battlemaster Kythe1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Marathan Allim1   ^ ^ ^ HeroicLavastormNo0.0769%
Hukulk1   v v vSlaver's IsleNo0.0769%
Grabby Gigglegibber1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Elwyn Aquel9   ^Sunken CityYes0.0769%
A Bloodsaber Meddler4   v vThunderdomeNo0.0769%
Mr. McScroogle1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
Asharae1   v v vPalace of FerzhulNo0.0769%
Dalion D'Abth1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Corpse Of Fyreflinger1   ^ ^ ^ HeroicThe Outer VaultNo0.0769%
Toggery Von Gearbender1   v v vLavastormNo0.0769%
A Kejekan Sojourner1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Wyld Mistleaf1   ^Greater FaydarkYes0.0769%
Gerwen Di'Ki1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
S'mara Mooregan1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Fibulon N'Feret1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Minxae Z'Melth1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Meli Valorfrost1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Borbin Happens1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Sister Katey Dalwynn1   v v vEverfrostNo0.0769%
Trainer Nogg Dreadscar7   -Outpost of the OverlordNo0.0769%
Charvis Drunkhoof1   v v vEnchanted LandsNo0.0769%
Timmy Rivers1   v v vHaunted MansionNo0.0769%
Researcher Aillena1   v v vThe Barren SkyNo0.0769%
Citizen Vurken Zum'Dn1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Laexae K'Oziana1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Nerian Questioner1   v v vLongshadow Alley: Daeneth CloisterNo0.0769%
Sir Thamir Fa'iz1   v v v   to   ^ ^ ^ HeroicThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
A Blackfurl Swabbie11   v vThe Forest RuinsNo0.0769%
A Spiteful Ratonga1   ^South FreeportNo0.0769%
A Coalition Provisioner1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Ambassador Brynhilde Maersdottr1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Lerenth1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Rotting Pathfinder11   v v vThe Forest RuinsNo0.0769%
A Kerran Bodyguard1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
A Slain Deputy1   v v vRunnyeye: The GatheringNo0.0769%
Oerka Lightfeather1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Savant Keza1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Lady Rickson1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
General Golias Sydwen1   v v vAntonia Bayle's ChambersNo0.0769%
Defender Ruhi1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
A Gnome Prisoner1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
Cryomancer Dobba1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Tal'Xull1   v v vUnderfoot DepthsNo0.0769%
A Libant Soulmuser3-4   v v v   to   ^ ^ ^ HeroicRavenscale RepositoryNo0.0769%
Sslortis1   ^ ^ ^ HeroicFens of NathsarYes0.0769%
Gloln Kilnkor1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Chris Weathers1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Esthella Evenheart1   -The Lesser FaydarkNo0.0769%
A Grumbling Corpse Handler1   ^The HoleNo0.0769%
A Sparkler Merchant1   v v vWest FreeportNo0.0769%
General Golias Sydwen1   ^ ^ ^ HeroicA Back RoomNo0.0769%
Inquisitor Loffren1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Pyrrin10   ^Timorous DeepYes0.0769%
Soolaria Ooriasa1   v v va three room apartment, version 1No0.0769%
Szinimar The Shamed1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Jubil Frankobi1   v v vTemple StreetNo0.0769%
Sir Xantille8-10   ^ ^ HeroicThe GraveyardYes0.0769%
A Thexian Rebel1   vThe CommonlandsNo0.0769%
An Ancient Froglok Sage1   ^ ^ ^ HeroicThe Ruins of Guk: Ykesha's Outer StrongholdNo0.0769%
Mihail1   v v vTradeskill InstanceNo0.0769%
A Seafury Guard1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
A Weary Kor Shaman1   v v vWest FreeportNo0.0769%
A Tainted Sapswill Warrior6   v v vQueen's ColonyNo0.0769%
The Defendant1   v v vDrayek's ChamberNo0.0769%
A Pothsi Villager1   v v vThe Village of PothsiNo0.0769%
Altius Volfban1   ^ ^ HeroicNektulos ForestYes0.0769%
Kaizik Tyvkl1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Burm Grunthor1   v v vEverfrostNo0.0769%
Zulzek Mirt'rok1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Fireworks Coordinator1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Concordium Pupil Adept1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
Fleinn Rocksteel1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Grimply Sniffwistle1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Saqr1   ^The HoleNo0.0769%
An Iksar Defender1   -Fens of NathsarNo0.0769%
A Concordium Watcher1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Sala Maki1   -Butcherblock MountainsNo0.0769%
A Deepwater Researcher1   v v vEastern WastesNo0.0769%
A Guard Lookout1   -Fight ClubNo0.0769%
Suhuba Vankedisi1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Drunk Sailor1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
A Freeport Visitant1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
Relgineld Macurry1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Coalition Alchemist1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Chief Thrael'Gorr1   v v vEastern WastesNo0.0769%
A Dismal Guard1   v v v   to   -The Dismal DenNo0.0769%
Chinook1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Santa Glug's Ugly Little Helper1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Spectral Nisch Val3-4   ^Sundered Splitpaw: Anvilpaw's GrottoNo0.0769%
A Seafury Buccaneer1   v v vSlaver's IsleNo0.0769%
A Bechoi Craftsman3-4   ^   to   ^ ^ ^ HeroicMistmyr ManorNo0.0769%
A Griffin Tamer1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Rataz1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
A Spectral Defender9-10   -The CommonlandsNo0.0769%
A Defiled Priest7   v v vThe Source of EvilNo0.0769%
Snarf Frostfoot1   v v vThe Icy Keep (Hard)No0.0769%
Rellinn1   v v vThe Thundering SteppesNo0.0769%
A Dissenting Citizen1   -The City of FreeportNo0.0769%
A Guard Lookout1   -Fight ClubNo0.0769%
A Nights Of The Dead Merchant1   v v vMaj'DulNo0.0769%
A Freeport Gladiator1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
Klok Tulren1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Ambassador Anttel V'Xeath1   v v vFoundationsNo0.0769%
A Disturbed Cadaver1-3   ^ ^ HeroicBefallen: The Spread of UndeathNo0.0769%
Aruzek1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Blisterzonk1   v v vLavastormNo0.0769%
A Tunarian Elder7   v v vThe Circle of EldersNo0.0769%
Trainer Verrin Glimmertide7   -Queen's ColonyNo0.0769%
Bargiss Ranlor9   v va Freeport storehouseYes0.0769%
Murrar Shar1   v v vAntonia Bayle's ChambersNo0.0769%
Behnam Eckehard1   v v vLoping PlainsNo0.0769%
Aubrak1   v v vEverfrostNo0.0769%
Discarded Zombie1   v v vMiragul's Phylactery: The AnathemaNo0.0769%
An Orating Templar1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Ameer Ta'Reev1   -Stonestair Byway: The Animus CorridorsNo0.0769%
A Tainted Sapswill Tapper4   v v vQueen's ColonyNo0.0769%
A Coalition Sage1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Helfreck Lundgren1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Raml'ain1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
A Qeynosian Spy1   vThe GraveyardNo0.0769%
A Bristlebane Day Merchant1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Tholchi Mak'Din1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
T'rissk X'Xylimtor1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Quartermaster Ulrothk1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
Pohpiks1   v v vThe Hidden Village of KugupNo0.0769%
Thumore D'armer1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Ifril Jankus1   -The City of FreeportNo0.0769%
Skalmos1   -The Grozmok SpeaksNo0.0769%
Graem Vorbent1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Dain Frostreaver IV1   ^ ^ ^ HeroicGreat DivideNo0.0769%
Willowmeena1   ^ ^ ^ HeroicShard of Love: A Moment of ValorYes0.0769%
Charles Arker1-5   v v v   to   vOutpost of the OverlordNo0.0769%
Captain Delshirrs1   v v vBesieged Freeport DocksNo0.0769%
Natulcien1   ^ ^ ^ Epic x4Qeynos HarborNo0.0769%
Ember Tizzlespring1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
Tracee Aprilia1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
Foci Tamara Paust1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Fallen Defender1   v v vVeksar: The InvasionNo0.0769%
Prophet Bainyn Fairwind1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Uhmar1   v v vSouth QeynosNo0.0769%
A Distressed Cultist0   -Freeport Sewer Epic 09 Placeholder NameNo0.0769%
A Crumbling Skeleton4-5   v v vThe GraveyardNo0.0769%
Adalin Emerael1   v v vOakmyst ForestNo0.0769%
Bethra Lartius1   vGreat DivideYes0.0769%
Imme Naime1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Vigilant Medical Officer1   v v vThe Vigilant: IncursionNo0.0769%
A Mysterious Attacker1   v   to   -Clandestine Meeting HouseNo0.0769%
Lionnaeus1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Brogan MacLellan1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Figgy Wigglestomp1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Zak Silvanus1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Blackshield Pillager10-11   -Sunken CityNo0.0769%
Distun Delki1   ^ ^ ^ Epic x4AntonicaNo0.0769%
A Defiled Soldier3   vQueen's ColonyNo0.0769%
Smurg Fleshreaper1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Lucanic Knight Initiate1   v v vThe Overlord's OfficeNo0.0769%
An Unlucky Explorer1   -Sundered Splitpaw: Captive AudienceNo0.0769%
Guard Fazio1   ^West FreeportYes0.0769%
A Suspected Renegade1   -The City of FreeportNo0.0769%
Merchant Nilamiyan Fayberry1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Captain Woug1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
A Summoned Spirit1   ^Big Bend: Sanctum of SpiritsNo0.0769%
Ssral Stonefist1   v v vChampion's RespiteNo0.0769%
A Sokokar Tamer1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
A Manservant1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Swynend Sithtenias1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Rioting Prisoner1   -Scale Yard: The UprisingNo0.0769%
An Evil Eye Optling1   v v vMistmoore CatacombsNo0.0769%
A Vigilant Observer1   v v vThe Vigilant: IncursionNo0.0769%
A Crustose Sporetender3-4   -Frostfang SeaNo0.0769%
Veryn P'Neru1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Lasarian Nasin1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Trainer Gregory Collins7   -Queen's ColonyNo0.0769%
Mobin Grosch1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Santa Glug's Ugly Little Helper1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Coalition Sage1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Fillzer Faramant1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Numahiid1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Friar Arlam Va'orr1   ^ ^ ^ HeroicThe CommonlandsNo0.0769%
Chief Thrael'Gorr1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Horon Bronzethumb1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Seithennin Attar1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Ledvin Axethrower1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Man-at-Arms Faustus1   v vThe City of FreeportYes0.0769%
Kyna Blackhammer1   -Frostfang SeaNo0.0769%
1   v v vSpirit's ResonanceNo0.0769%
Naji1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Idona1   ^ ^ ^ HeroicEverfrostYes0.0769%
Elite Shadow Blade Miux1   ^ ^ ^ HeroicThe CommonlandsNo0.0769%
Brrop Gloryblade1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Timeless Chronomage1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Migo Toya1   v v vLoping PlainsNo0.0769%
Wendi Deeppockets1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Bofnur Grayback1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Gerta Frostbeard1   -Frostfang SeaNo0.0769%
Lysndra1   v v vWest FreeportNo0.0769%
A Fallen Vicar1-3   -Befallen: Cavern of the AfflictedNo0.0769%
Forager Rilloke1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Constance Cloudpuff1   v v vThe Barren SkyNo0.0769%
Binny Shortwand1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Olydia Bladethrower1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Guild Hall Advanced Writ Agent1   v v vThunderdomeNo0.0769%
A Disturbed Vigilant2-3   -Befallen: The Spread of UndeathNo0.0769%
A Kejekan Adherent1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Asad The Bitter1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Malik1   ^The HoleNo0.0769%
Gyatso1   v v vGreat DivideNo0.0769%
A Seafury Corsair1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
A Worried Froglok1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Lucanic Knight Xolantan1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Thexian Collaborator1   -Longshadow Alley: Daeneth CloisterNo0.0769%
Head Archivist R'Jhere4   ^ ^ ^ HeroicRavenscale RepositoryYes0.0769%
Jonak Harvester1   v v vWest FreeportNo0.0769%
A Spectral Denizen9   vSunken CityNo0.0769%
A Concordium Illusionist1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
A Slave1   v v vVeeshan's PeakNo0.0769%
Everett Splizen1   -The City of FreeportNo0.0769%
Charm Runner1   ^ ^ HeroicKurn's TowerYes0.0769%
A Prison Escapee1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
Lynda Chemroot1   -The City of FreeportNo0.0769%
Simerah Everfur1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
1   v v vTemple Street: Vault of NecromechanicaNo0.0769%
Scholar Phinea1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Perinius Abatro1   v v vAntonicaNo0.0769%
Dhaunjra1   ^ ^ ^ Epic x4Neriak, City of HateNo0.0769%
A Deepwater Researcher1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Zulk Veskk1   -The City of FreeportNo0.0769%
Tunzokal Ku'zen1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Angus McPhergin1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Kendel Druthers1   v v vEvernight AbbeyNo0.0769%
Traah Isw'Gel1   ^ ^ ^ HeroicThe Vigilant: Final DestructionNo0.0769%
Ned Swellswaker1   v v vEverfrostNo0.0769%
A Bog Faerie6-7   v v v   to   vThe Peat BogNo0.0769%
Delinah Khahiz1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
An Arcane Science Apprentice1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
Curys Kasin1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
A Grobin Chipper6   vGreater FaydarkNo0.0769%
Infiltrator Grazkin1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Tuluug1   v v vScale Yard: The UprisingNo0.0769%
A Defiled Scout5   v v vQueen's ColonyNo0.0769%
Nightingale Brede1   v v vThe FutureNo0.0769%
Veh'ra The Conserving1   v v vThe Peat BogNo0.0769%
Relc Tulin1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Chief Strategist Jasim1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Bilm Threadspinner1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Akorra J'Trezin1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Sinylene1   v v vThe Community LoungeNo0.0769%
Blacksmith Grazi1   v v vThe Village of ShinNo0.0769%
Bullseye1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Najenaar Dreadstalker5   ^Najena's Hollow TowerNo0.0769%
Henry Cogsworth1   v v vThe FutureNo0.0769%
A Haoaeran Warrior10   vTimorous DeepNo0.0769%
An Ulteran Network Scholar1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Kaarlo Karpela1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Pultar1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
An Overlook Laborer1   v v vTenebrous TangleNo0.0769%
Sherza Gurap1   v v va three room apartment, version 1No0.0769%
Jenkins1   v v vAntonicaNo0.0769%
Sister Of War1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Darkblade Fury7-9   vThe Thieves' WayNo0.0769%
Bellengere The Three1   ^ ^ ^ HeroicGuild HallNo0.0769%
Sehesh1   v v vCustomer Service HomeNo0.0769%
Goredeth Maulhammer1   ^ ^ ^ HeroicHold of Rime: The AscentYes0.0769%
Irkksom Svetann1   v v vThe FeerrottNo0.0769%
A Blackshield Pillager9-10   vSunken CityNo0.0769%
1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Furious Troll1   ^West FreeportNo0.0769%
A Rujarkian Brute1   v v v   to   vSlaver's IsleNo0.0769%
Khalfani Tigirin1   -Stonestair Byway: The Animus CorridorsNo0.0769%
Fibbly Gnarmerson1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Misha1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Mergus Stonesledge1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
Sliza Xarezia1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Neren Gladefire1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
A Resting Soldier1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Rioting Prisoner1   -Scale Yard: The UprisingNo0.0769%
A Rioting Prisoner1   -Scale Yard: The UprisingNo0.0769%
A Grobin Digger8   -Greater FaydarkNo0.0769%
A Prison Escapee1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
Sir Mastri1   v v vBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
1   -The Overlord's OfficeNo0.0769%
Trooper Rellsin1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
A Tunarian Elder7   v v vThe Circle of EldersNo0.0769%
A Seafury Trader1   -The City of FreeportNo0.0769%
Ralo Bravehelm1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Maege Blackwing1   -South QeynosNo0.0769%
A Patron1   v v vBar of BrellNo0.0769%
Khassp Xivvix1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Fuzzle Boltbinder1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Claudette Woodbridge1   v v vNorth FreeportNo0.0769%
Traah Isw'Gel1   ^ ^ ^ HeroicThe Vigilant: Final DestructionNo0.0769%
Sister Of War1   v v vChampion's RespiteNo0.0769%
Assistant Vihl1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Kilriss Zessch1   ^Jarsath WastesNo0.0769%
Sir Xavier1   v v vBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
Sister Leela Prendyn1   v v vAntonicaNo0.0769%
A Coalition Alchemist1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
An Investigator Of Prexian Artifacts9-10   v   to   ^Sunken CityNo0.0769%
Lessy Peng1   ^ ^ HeroicMoors of YkeshaNo0.0769%
Jervay D'Mavru1   v v vHavenNo0.0769%
Incael1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Al'leed Velgho1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Geobot XII1   ^ ^ ^ HeroicKylong PlainsYes0.0769%
A Cowering Citizen1   v v vBesieged Freeport DocksNo0.0769%
A Tiny Apparition1   v v vHaunted MansionNo0.0769%
A Coldain Spiritcaller1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Deactivated Clockwork Worker1   v v vKlak'AnonNo0.0769%
Darien Hasskel1   v v vEastern WastesNo0.0769%
1   v v vDeathfist Citadel: Prison BreakNo0.0769%
Damodar1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Mikka Ashberry1   vGreater FaydarkNo0.0769%
Madam Gael1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Sensei Kozon1   v v vThe Village of ShinNo0.0769%
Joran D'Plinth1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
A Minion Of The Grozmok1   -Big Bend: Sanctum of SpiritsNo0.0769%
A Human Slave1   v v vSlaver's IsleNo0.0769%
A Militia Guard1   ^Beggar's Court: Sweat-Stained CobblesNo0.0769%
A Spiteful Ratonga1   ^The City of FreeportNo0.0769%
Nollarr Goodforger1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Prince Tarant Thex1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Hanina1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Delma Oreseeker1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Trooper Silviss1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Elite Shadow Blade Valcor1   ^ ^ ^ HeroicThe CommonlandsNo0.0769%
Mummy Marrsquire1   ^ ^ HeroicMoors of YkeshaNo0.0769%
A Dead Sarnak Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
Teiluj1   v v vThe Hidden Village of KugupNo0.0769%
A Captured Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
V'Aevic Eil'Dragis1   v v vThe CryptNo0.0769%
A Red Hood Watcher1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Chelduk Hir'Vin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Lucanic Knight3   ^a Temple chamberNo0.0769%
Stinky Sideswiper1   v v vThe CommonlandsNo0.0769%
A Freeport Resident1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
Faddar Waldgrave1   v v vEverfrostNo0.0769%
Felyndiira T'Taziund1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
A Resting Quel'ule Protector1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Slambot1   ^ ^ ^ HeroicSteamfont MountainsYes0.0769%
Firivie1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
An Enthused Barbarian1   v v vSouth QeynosNo0.0769%
Dirzdia T'Zauvirr1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
A Rilissian Mender1   -Fens of NathsarNo0.0769%
Wolcott Chillborn1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Cara Omica's Spirit1   v v vTower of Frozen Shadow: Umbral HallsNo0.0769%
Eegar Friggderp1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
An Illusionary Guardhound2   ^ ^ ^ HeroicSilent City: The Delving DeadNo0.0769%
Edward Hyde1   v v vWest FreeportNo0.0769%
An Erudite Prisoner1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
Berguff Fullbeard1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Eezekri Pekalta1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Gnome_tinkerfest1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Trainer Thorir Wolfskinner1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Trainer Tuzik Hir'Xin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
An Academy Scholar1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
Neophyte Dylrinna1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Haoaeran Sentry10   vTimorous DeepNo0.0769%
N'Glorion M'Oriquendi1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Elowitheer1   -Tradeskill InstanceNo0.0769%
Froppen1   v v vThe Hidden Village of KugupYes0.0769%
Isar1   ^The Vasty DeepNo0.0769%
Ordin Sleetfoot1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Loyal Worshiper1   -Longshadow Alley: A Gathering of ThexiansNo0.0769%
A Rowdy Dwarf1   v v vThe Thundering SteppesNo0.0769%
Sergeant Geret Dalshinn1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
A Priest Of Marr1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Ullon1   -The City of FreeportNo0.0769%
Snyr'dok1   v v vVeeshan's PeakNo0.0769%
Emperor D'Vinn1   v v vThe D'Vinnian ThroneYes0.0769%
A Conscripted Laborer1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Scion Of Discord1   v v vNorth FreeportNo0.0769%
Trainer Jayla Surfrider7   -Outpost of the OverlordNo0.0769%
A Blackfurl Swabbie11   v vThe Forest RuinsNo0.0769%
Twiddy Bobbick1   v v vPalace of FerzhulNo0.0769%
Firiona Vie1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Jinisk Regiment Captain1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Nerdar Gerpen1   v v vThe Barren SkyNo0.0769%
A Mass Of Ectoplasmic Goo1   -The Haunted HouseNo0.0769%
A Seafury Guard1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
Harbormaster Steelstrike1   ^ ^ ^ HeroicButcherblock MountainsNo0.0769%
Gwen N'Rya1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Pearce Coldheart1   v v vGreat DivideNo0.0769%
A Tainted Sapswill Grunt3   v v v   to   vQueen's ColonyNo0.0769%
Aysha1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Ashtur Lawton1   v v vSouth QeynosNo0.0769%
Henry Maxwell Denalis1   v v vAntonicaNo0.0769%
Custodian Jark1   ^Library of ErudinNo0.0769%
A Freeport Conscript1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
A Celebration Merchant1   v v vThe Community LoungeNo0.0769%
Trainer Kasha Yitski7   -Outpost of the OverlordNo0.0769%
Nute Frostfoot1   v v vPermafrost Crypt: Decorating RetributionNo0.0769%
An Extraplanar Denizen4   -An Ethereal RiftNo0.0769%
An Ill Ry'Gorr Marauder1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Zelchyk Gi'rul1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Seafury Mender1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
Mr. McScroogle1   -Frostfang SeaNo0.0769%
Researcher Kendril1   -The City of FreeportNo0.0769%
A New Dark Talon1   ^ ^ ^ HeroicHalls of the UnseenNo0.0769%
Caleb Swifttoe1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Concordium Guard1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
Merchant Hesskin1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Vernice Go'Diirun1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Zafirah Aamira1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Ignacius Fallon1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Occultist L'Takk1   v v vNorth FreeportNo0.0769%
A Disturbed Knight3   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Cavern of the AfflictedNo0.0769%
A Seafury Mender1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
Sir Anders1   v v vBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
A Restless Lich0   -Nektropos Castle: Love's ErrandNo0.0769%
Timeless Chronomage1   v v vEast FreeportNo0.0769%
Byzak Dry'zi1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Mu'adh1   ^The Sundered FrontierNo0.0769%
Harnen Taptha10   vDarklight WoodNo0.0769%
A Necrotic Acolyte4-5   ^ ^ Heroic   to   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Necrotic AsylumNo0.0769%
Newlyn Icebreaker1   v v vEverfrostNo0.0769%
A Lifeless Vagrant Squatter4-6   vThe RuinsNo0.0769%
Chronicler Lao1   v v vThe Pillars of FlameNo0.0769%
Consul Bree1   v v vThe CavesNo0.0769%
Lord Titurius Ocellus1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Commandant Arkadios1   v vThe City of FreeportYes0.0769%
Captain Mord1   v v vThe Mystic LakeNo0.0769%
Gandy Gearlotta1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Priest Aaronolis Swornlove1   v v vAbysm of TreacheryNo0.0769%
Zeyx1   -The City of FreeportNo0.0769%
A Swindler1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Londiar Inygad1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Dead Buccaneer1   v v vSlaver's IsleNo0.0769%
A Brokenskull Handler1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
Catherine Bowne1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Guard Kludd1   v v vThe GraveyardNo0.0769%
Urdu1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
A Disciple Of Fear1   v v v   to   v v vThe Temple of Cazic-ThuleNo0.0769%
A Yha-lei Marauder1   -Fens of NathsarNo0.0769%
Botheg1   ^ ^ HeroicMoors of YkeshaNo0.0769%
Lararra V'Zaar1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
The Spectral Headmaster13   vThe Forest RuinsNo0.0769%
Ch'hok Mik'Tokk1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Mr. McScroogle1   -McScroogle Corp. HQNo0.0769%
Tarcha Niba'dn1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Iymstra Do'Vethiervs1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
A False Roekillik1   v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Consipiring Citizen1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Rullok Ironskull1   -Kylong PlainsNo0.0769%
A Conscripted Laborer1   v v vEast FreeportNo0.0769%
Wyneta Splinterfeet1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Tazinid Z`Ret1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
An Enraged Kerra1   ^The City of FreeportNo0.0769%
A Seafury Mariner1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
Kella Swampfoot1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Galan Crestrider7   ^Queen's ColonyNo0.0769%
A Qeynosian Spy1   -The GraveyardNo0.0769%
Surya Hammerman1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Numahiid1   v v vCustomer Service HomeNo0.0769%
A Filthy Lookout7   -Greater FaydarkNo0.0769%
Chuck Le'Ray1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Trainer Charlene Stoutmuffin7   -Queen's ColonyNo0.0769%
Trainer Sythor The All-Seeing7   -Outpost of the OverlordNo0.0769%
Ratib The Heretic1   ^The Vasty DeepNo0.0769%
Nikolas MacCraifft1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Aruzykla Niba'zin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Kerra Medic1   -Stonestair Byway: The Animus CorridorsNo0.0769%
Sunrise1   ^ ^ ^ HeroicFens of NathsarYes0.0769%
Torli Blackbow1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Irwin Springcog1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
A Decaying Bonewalker1   -Epic 8No0.0769%
A Crusader Of Fear1   v v vSebilis QuartersNo0.0769%
Franky1   v v vThe BonemireNo0.0769%
A Heroes' Festival Celebrator1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Slinks Hardtoes1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Elder Frostbeard1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Assassin Vamir7   ^ ^ ^ HeroicOutpost of the OverlordNo0.0769%
Kipukas1   v v vLavastormNo0.0769%
A Thexian Lieutenant1   -Longshadow Alley: Daeneth CloisterYes0.0769%
Dhakiy1   ^The Vasty DeepNo0.0769%
Ralaka Pothsi1   v v vThe Village of PothsiNo0.0769%
Inayat Wijdani1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Chilkinil Zol'ele1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Bjarg Ironbeard1   -Frostfang SeaNo0.0769%
A Maledictive Terror3   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Cavern of the AfflictedNo0.0769%
A Gnomish Warprotector3   ^ ^ ^ HeroicNajena's Hollow TowerNo0.0769%
A Gnoll Assassin11   v v vOakmyst ForestNo0.0769%
Librarian Inka1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Frostfell Elf1   v v vFrostfell Wonderland VillageNo0.0769%
A Stalking Kerran1   v v   to   vStonestair Byway: The Animus CorridorsNo0.0769%
Reppoh1   v v vThe Hidden Village of KugupNo0.0769%
An Expedition Guard1   v v vCrushbone KeepNo0.0769%
Hulgren1   v v vA Spiritual PocketNo0.0769%
A Bloodsaber Initiate7-8   v v v   to   vThe Down BelowNo0.0769%
Bull The Crafty1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Mistress Thora1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Areth Windvell1   v v vEverfrostNo0.0769%
A Coalition Provisioner1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Vierae X`Lottl1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Coalition Woodworker1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Doomni1   ^ ^ ^ HeroicThe Outer VaultNo0.0769%
Venn Galewind1   ^ ^ ^ HeroicTimorous DeepNo0.0769%
Erlwyn Riz'mok1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
An Expedition Archivist1   -Solusek's EyeNo0.0769%
Edward Hyde1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Quarual D'Vzhiath1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Livvias Wrathnser1   v v vThe FeerrottNo0.0769%
Shafi Af'Mon1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Madam Victra1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Chiara Oscura1   v v vEverfrostNo0.0769%
Henk Newfield1   v v vOakmyst ForestNo0.0769%
A Necrotic Neophyte4-5   ^ ^ Heroic   to   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Necrotic AsylumNo0.0769%
Lucan D'Lere1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Seafury Mariner1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
A Captured Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
Knight Grelda Stoneshearer1   v v vAntonicaYes0.0769%
Vleske Vylkle1   vScale YardNo0.0769%
Tisana Perpaavo1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Claudia1   v v vAntonicaNo0.0769%
Tay Na'al1   v v vCustomer Service HomeNo0.0769%
Nyran Dudez1   ^Freethinker HideoutNo0.0769%
A Libant Cempestre1-3   ^ ^ Heroic   to   ^ ^ ^ HeroicEvernight AbbeyNo0.0769%
Heartgar MacInnes1   v v vEast FreeportNo0.0769%
A Fireworks Coordinator1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Risto Harila1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Sylvia Ciliasilk1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Nabaat The Raised One1   v v vThe Forsaken CityNo0.0769%
Captain Stovka1   v v vSouth FreeportNo0.0769%
Lieutenant Dansiss1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
A Far Seas Worker1   v v vAntonicaNo0.0769%
Vargorn The Historian1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Pazuzu1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Alia1   v v vThe Vasty DeepNo0.0769%
Yahthrym1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Valandil1   ^ ^ ^ Epic x4Greater FaydarkNo0.0769%
Displaced Erudite Spirit1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Rafiqa1   v v vErudin Research HallsNo0.0769%
A Dismal Guard1   v v v   to   -The Dismal DenNo0.0769%
Talofa Meera1   vGreater FaydarkNo0.0769%
A Coalition Blacksmith1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Laput Crackgear1   v v vGreat DivideNo0.0769%
V'Aevic Eil'Dragis1   v v vThe CryptNo0.0769%
A Half Elf Prisoner1   -Scale Yard: Traitors' EndNo0.0769%
1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Teah J'Nar5   -Longshadow AlleyNo0.0769%
Dropship Denizen1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
Fannie Fae1   v v vSouth QeynosNo0.0769%
Kras Hogdish1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Kefitzat Haderech1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Field Priest Keven1   v v vGathering of the HarbingersNo0.0769%
Eurkon Al'ouz1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Eilwyn Loamskin1   v v vThe Thundering SteppesYes0.0769%
Lerenth1   -a Temple chamberNo0.0769%
Turkrik9   v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Vicious Dark Elf1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Grimsbira Netlaara1   v v vThe Vigilant: IncursionNo0.0769%
Old Salty1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Cazic-Thule Harasser1   v v vBesieged Freeport DocksNo0.0769%
A Necromech1   -Temple Street: Vault of NecromechanicaNo0.0769%
A Froglok Guardian1   v vA Memory of ScaleNo0.0769%
Gandy Gearlotta1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Mazni Nah'fal1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Thumore D'armer1   v v vA Collection of DreamsNo0.0769%
Grimbold Eyefire1   v v vHavenNo0.0769%
A Dark Talon Merchant1   ^ ^ ^ HeroicHalls of the UnseenNo0.0769%
Deird MacAlister1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Izzay Meestere1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Welvdan D'Hunndar1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Claudette Woodbridge1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Corpse Of Gnimliks1   ^ ^ ^ HeroicThe Outer VaultNo0.0769%
A Heroes' Festival Promoter1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Trainer Aleks Silverhelm1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Sussan Swiftneedle1   v v vThe CommonlandsNo0.0769%
Torvil Beastamer1   -Frostfang SeaNo0.0769%
Murrar Shar1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Jerome1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
An Erudite Citizen1   -Stonestair Byway: The Animus CorridorsNo0.0769%
Ebenezer Sprockbok1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Clan Chief Malachi Sleetsaber1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Brother Of War1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Ifril Jankus1   -East FreeportNo0.0769%
A Dismal Rage Adherent1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
Graarp Muckflipper1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Adeela1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Revliss Dru'shyv1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Tahd Feek1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Borgard Goldenswill1   -Frostfang SeaNo0.0769%
Annabelle Lekter1   v v vWest FreeportNo0.0769%
Chuck Le'Ray1   v v vWest FreeportNo0.0769%
1   v v vNektulos ForestNo0.0769%
Purrla1   -The City of FreeportNo0.0769%
Queen Bunny1   v v vFrostfell Wonderland VillageNo0.0769%
A Trial Air Elemental9   vQeynos Bank interiorNo0.0769%
Brugga Windsmight1   ^ ^ ^ HeroicTimorous DeepNo0.0769%
Guild Hall Collector1   v v vThunderdomeNo0.0769%
A Teren Researcher1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Guard Arcantos1   ^West FreeportYes0.0769%
Hilachi Zo'roul1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
General Bragmur1   v v vA Spiritual PocketNo0.0769%
Commandant Tor'Val1   -The City of FreeportYes0.0769%
Drothyr Virian1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Aaliya1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Tsud Tonguebutcher1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Luda Ruthven1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Tazvyll K'Zsirae1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Charleston Gnomegomery1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Deepwater Researcher1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Lujayn Molefiir1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Pyrissa Flamecog1   v v vLavastormNo0.0769%
Captain D'Vall1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Nomala Pumarr1   v v vStonestair Byway: The Animus CorridorsNo0.0769%
Ambassador Anttel V'Xeath1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Wolfom Bonetooth1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Gabriella Mosswood1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Boneghoul0--1   vFaceless Oracle's DemesneNo0.0769%
A Treasure Chest1   v v vSundered Splitpaw: Gladiator's TriumphNo0.0769%
Aimee1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Sparkler Merchant1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Tuilla Laarivera1   v v vThe Lesser FaydarkNo0.0769%
A Militia Guard1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
A Heroes' Festival Promoter1   v v vThe CommonlandsNo0.0769%
A Seafury Mariner1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
Felonious Frostfae1   v v vSteamfont MountainsNo0.0769%
Gynok Moltor4   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
Craeak Mirt'nin1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Blackfurl Medic11   v v vThe Forest RuinsNo0.0769%
An Eager Cultist-1   vFreeport Sewer Epic 09 Placeholder NameNo0.0769%
Neophyte Chulche1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
An Ill Ry'Gorr Striker1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Talace Z'Eilsath1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
Anthony Glavias6   vScale YardNo0.0769%
Traev Woodbridge1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Warble1   v v vA Dark CaveNo0.0769%
Timeless Chronomage1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Broken Necrotok1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Noolie Drewb1   v v vJarsath WastesNo0.0769%
A Black Magi Anarchist11-12   v   to   -The SprawlNo0.0769%
A Fallen Tunarian6   v v v   to   v v vOutpost of the OverlordNo0.0769%
Sir Ackmin8-10   ^ ^ HeroicThe GraveyardYes0.0769%
Koros Splinterlimb1   v v vThe Village of ShinNo0.0769%
Moh Tzorwith1   v v vEnchanted LandsNo0.0769%
Rai Faela Nurwin1   v v vThe Village of ShinNo0.0769%
Lix Tetrex1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Alydra V'Orivirr1   -Neriak, City of HateNo0.0769%
Isdala, Princess Of Truth1   v v vThe Court of TruthNo0.0769%
An Enraged Kerra1   ^North FreeportNo0.0769%
Torin Hammerborn1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Phlagra N'tiri1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Aether Racing Referee1   v v vTenebrous TangleNo0.0769%
A Blackshield Marauder9-10   vSunken CityNo0.0769%
Akkin1   -The City of FreeportNo0.0769%
Samraln1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Battlepriest Herga1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Gunger Sharptooth1   v v vEastern WastesNo0.0769%
A Naga Guardian1   vA Memory of SandNo0.0769%
A Commoner1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
Tornal Haymaker1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Shipwrecked Swashbuckler7   v v vOutpost of the OverlordNo0.0769%
Gangun1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
A Cackling Dreadfiend3   ^ ^ ^ HeroicBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
Zito Graban7   -Outpost of the OverlordNo0.0769%
Halas Prelude Merchant1   v v vThe Community LoungeNo0.0769%
An Accused Citizen1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
Celistae D'Galdis1   v v vThe Sinking SandsNo0.0769%
A Qeynosian Defector7   vEpic 8No0.0769%
Reverend Valac1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Teren Researcher1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Falakhar1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
A Union Mender Local 8588-9   v v vThe Thieves' WayNo0.0769%
A Hateful Darkelf1   ^East FreeportNo0.0769%
Mr. McScroogle1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Trundokli Zo'Uul1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Mul-Bak1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Velia Truesight1   v v vCrow's Resting PlaceNo0.0769%
A Blackshield Raider10-11   -Sunken CityNo0.0769%
Tukaer Dih'uul1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Olga Macleod1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Gilrix11   v vOakmyst ForestNo0.0769%
Teresthea Halcovian1   -The Haunted HouseNo0.0769%
Neerral J'Zerath1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Orika Vikaarinen1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Aarne Hillevi1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Malyl N'Vazin1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
A Nightkeep Shadowknight Spirit1   v v vAstra, The DreamscapeNo0.0769%
A Shroomba Grove Tender5   vGreater FaydarkNo0.0769%
A Najenaar Guard3   ^   to   ^ ^ ^ HeroicNajena's Hollow TowerNo0.0769%
Yasdra X'Zeraana1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
A Distressed Cultist0   -Freeport Sewer Epic 09 Placeholder NameNo0.0769%
Taliah The Diviner1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Bruise Hotep1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Brekka Beakspiker1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Kalnie1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
A Spiteful Ratonga1   ^West FreeportNo0.0769%
Sir Haligan, Captain Of The Knights Of Truth6-7   -The GraveyardYes0.0769%
Lady Najena1   ^ ^ ^ HeroicLavastormYes0.0769%
Bartleby Blatherback1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
Lochanya1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Jasyn1   v v vHold of PrexusNo0.0769%
Criggle Cloudpuff1   v v vThe Barren SkyNo0.0769%
Lama Mukhlisah1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Freid Deekat1   v v vNeriak, City of HateNo0.0769%
Fradin Underbelly1   -Great DivideNo0.0769%
Vimminy Crix1   v v vEast FreeportNo0.0769%
The Dark Blademaster6   -Queen's ColonyNo0.0769%
Researcher Sel'Quar1   v v vLavastormNo0.0769%
Sir Erondas1   v v vBefallen: Halls of the ForsakenNo0.0769%
Gurpo Steamburn1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Forsaken Remembrance1   ^ ^ HeroicMiragul's Phylactery: Scion of IceNo0.0769%
Jawhar A'Khattab1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
Dain Ulrinn Frostreaver The VII1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
A Captured Guk Froglok1   ^ ^ ^ HeroicThe Ruins of Guk: Ykesha's Outer StrongholdNo0.0769%
Gurdo Stonefist1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Durf Orcslasher1   -Frostfang SeaNo0.0769%
A Cowering Citizen1   v v vBesieged Freeport DocksNo0.0769%
Captain Cogglespot1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
Counselor Thelkori1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Heroes' Festival Celebrator1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Nights Of The Dead Merchant1   v v vThe Community LoungeNo0.0769%
Supply Sergeant Anuhadux1   v v vFens of NathsarNo0.0769%
Kelkarn1   v v vThe Djinn Master's PrismNo0.0769%
A Wounded Cazic-Thule Crusader1   v v vBesieged Freeport DocksNo0.0769%
A Pavilion Performer1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Aliona Maybelle1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Heroes' Festival Promoter1   v v vAntonicaNo0.0769%
A Tormented Barbarian1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Sariwen Olivetree1   -Kylong PlainsNo0.0769%
A Belchoi Surveyor1-4   ^   to   ^ ^ ^ HeroicMistmyr ManorNo0.0769%
Master Makoto Shoda1   ^ ^ ^ HeroicEverfrostNo0.0769%
A Militia Guard1   -Scale Yard: The UprisingNo0.0769%
Somers The Hard1   -Jarsath WastesNo0.0769%
Mr. McScroogle1   -HavenNo0.0769%
Tadal Blurdcog1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Granuk Meatgrinder1   v v vEastern WastesNo0.0769%
A Seafury Windcaller1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
Thurr1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Nudd Frostfoot1   v v vPermafrost Crypt: Decorating RetributionNo0.0769%
Zikana Sly'ssar1   v v vKunzar JungleNo0.0769%
Tomas Strongbellow1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Kuralz1   -Kylong PlainsNo0.0769%
Royal Cryomancer1   -Great DivideNo0.0769%
Noden Loadcrusher1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Mhadr The Lost1   v v vGreat DivideNo0.0769%
Sir Bayden Cauldthorn1   v v vAntonicaNo0.0769%
Ja'far1   v v vThe Community LoungeNo0.0769%
Tally Topgallant1   v v vButcherblock MountainsNo0.0769%
"Elmo's Fire" Ericsson1   -Beggar's Court: Sweat-Stained CobblesNo0.0769%
Erudite1   ^ ^ ^ HeroicThe Vigilant: InfiltrationNo0.0769%
A Thrael'Gorr Trooper1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Melony Danyells1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
Yakalo Spiriteye1   ^ ^ HeroicGreat DivideNo0.0769%
Zarp1   v v vThe BonemireNo0.0769%
A Grobin Scout4-5   vGreater FaydarkNo0.0769%
Nariib1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
A Freeport Visitant1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
Gurg Flameeater5   ^ ^ HeroicNajena's Hollow TowerNo0.0769%
Captain Shoreflow1   v v vThe Sinking SandsNo0.0769%
A Seafury Guard1   v v v   to   -The Seafury HideoutNo0.0769%
Ishka1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Coldain Special Forces1   v v vHold of Rime: The Fortress SpireNo0.0769%
A Bloodsaber Meddler4-8   v v v   to   v vThe Down BelowNo0.0769%
A Guard Thaumaturge1   -Fight ClubNo0.0769%
A Rotting Citizen9-10   vThe Down BelowNo0.0769%
Tomkin Cogsbottom1   ^ ^ ^ HeroicPalace of the Ancient One (tradeskill)No0.0769%
Tizyk Niba'Ti1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Tami Rivers1   v v vHaunted MansionNo0.0769%
1   v v vBeggar's Court: Sweat-Stained CobblesNo0.0769%
Virfala Illuvi1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Concordium Guard1   -The Summoning ChamberNo0.0769%
A Dead Haoaeran1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Gurtha McPherson1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Reigen MacKneel1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Knut Orcbane1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Croark Windslasher1   ^ ^ HeroicMoors of YkeshaNo0.0769%
Templar Calmarath1   v v vNorth QeynosNo0.0769%
An Academy Scholar1   v   to   -The City of FreeportNo0.0769%
A Senior Necromechanist1   -Temple Street: Vault of NecromechanicaNo0.0769%
Feepsin1   -The City of FreeportNo0.0769%
Vimminy Crix1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Robylie Sewnadel1   v v vEnchanted LandsNo0.0769%
A Vigilant Watchmen1   v v vThe Vigilant: IncursionNo0.0769%
Rafiqa1   v v vThe Stonebrunt HighlandsNo0.0769%
Nimni Gobbledot1   v v vThe BonemireNo0.0769%
Kosyi1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Scout Drevill1   v v vGreat DivideNo0.0769%
An Accused Citizen1   -Scale Yard: Scalebreak!No0.0769%
A Caged Gnome1   v v vCrushbone KeepNo0.0769%
A Suspected Renegade1   -The City of FreeportNo0.0769%
An Eager Cultist-1   vFreeport Sewer Epic 09 Placeholder NameNo0.0769%
Unatsa Nize1   v v vThe Village of ShinNo0.0769%
Trainer Cheye Seawind7   -Queen's ColonyNo0.0769%
Corpse Of Doomni1   ^ ^ ^ HeroicThe Outer VaultNo0.0769%
A Blessed Custodian-2--3   v v v   to   v vShard of Love: A Healing TouchNo0.0769%
Jasyn1   v v vThe Community LoungeNo0.0769%
A Damaged Clockwork1   v v vKlak'AnonNo0.0769%
Shio Laugerwithe1   v v vTenebrous TangleNo0.0769%
Brenlo Bixiebopper IV1   v v vThe Tower of the DraflingNo0.0769%
Somdoq1   v v vBig Bend: Sanctum of SpiritsNo0.0769%
A Tunarian Gravedigger6   v v v   to   v v vOutpost of the OverlordNo0.0769%
A Local Citizen1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
A Guard Lookout1   -Fight ClubNo0.0769%
Gerla Meltwater1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
A Blackfurl Medic11   v v vThe Forest RuinsNo0.0769%
Harvester Zarpwent1   -Tenebrous TangleNo0.0769%
Sergeant Daimyo1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
Hailena Hoss1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Bulvariz1   v v vMoors of YkeshaNo0.0769%
An Ironforge Alchemist1   v v   to   vTradeskill InstanceNo0.0769%
Verex N'Za1   v v vDarklight WoodNo0.0769%
An Average Sparring Partner1   -Frostfang SeaNo0.0769%
A Coldain Griffin Rider1   v v vEastern WastesNo0.0769%
Marlia Safefoot1   v v vFallen GateNo0.0769%
Basimah1   ^The HoleNo0.0769%
A Gigglegibber Illusionist1   v v vWest FreeportNo0.0769%
An Yciid Wayfarer1-4   ^   to   ^ ^ ^ HeroicMistmyr ManorNo0.0769%
Najena6   ^ ^ ^ HeroicNajena's Hollow TowerYes0.0769%
A Fallen Defender1   v v vVeksar: The Sunken TheaterNo0.0769%
A Broken Necrotik1   v v vThe City of FreeportNo0.0769%
A Fallen Yha-lei Attacker1   ^ ^ ^ HeroicFens of NathsarNo0.0769%
Kora N'Vaxin1   v v vLongshadow Alley: A Gathering of ThexiansNo0.0769%
A Diseased Ratonga6-7   vThe Thieves' WayNo0.0769%
A Blasted Ry'Gorr Invader1   v v vFrostfang SeaNo0.0769%
Corm Hasia1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Temple Street Resident1   The City of FreeportNo0.0769%
Yardel Greyeye1   v v vThurgadin, City of the ColdainNo0.0769%
A Captured Prisoner1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
Seth Hammerstone1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
Jaasko Broadleaf1   -Greater FaydarkNo0.0769%
Seth Xrik'Sel1   v v vThe Sundered FrontierNo0.0769%
A Thexian Collaborator1   -Longshadow Alley: A Gathering of ThexiansNo0.0769%
Kastor Glimmerbit1   -Frostfang SeaNo0.0769%
Paula Marx9   -Queen's ColonyNo0.0769%
Korucust1   v v vCourt of KorucustNo0.0769%
Morlieus Parleear1   v v vTimorous DeepNo0.0769%
Thark Keycairn1   -Butcherblock MountainsNo0.0769%
A Coalition Tailor1   -The Coalition FactoryNo0.0769%
Dunda Frostgrip3   vGraystone YardNo0.0769%
A Dedicated Necromancer1   v v vTemple Street: Vault of NecromechanicaNo0.0769%
Cronus1   ^ ^ ^ HeroicThe Outer VaultNo0.0769%
Merchant Vanaleon Parama1   v v vGreater FaydarkNo0.0769%
A Deepwater Researcher1   v v vGreat DivideNo0.0769%
A Raging Ogre1   ^North FreeportNo0.0769%
An Aqua Goblin Nestsmasher1   v vPoren's TrialNo0.0769%
Mosi Panthira1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
A Guard Thaumaturge1   -Fight ClubNo0.0769%
Speaker R'tanan1   v v vFreeport Sewer Epic 09 Placeholder NameNo0.0769%
Mary Dillon1   v v vQeynos HarborNo0.0769%
Galadwen Dawnbreak1   -Kylong PlainsNo0.0769%
A Froglok Child1   v v vThe Hidden Village of KugupNo0.0769%
Corpse Of Seeress Ealaynya Ithis1   v v vTomb of the SeeressNo0.0769%
A Nightterror1   v v vAstra, The DreamscapeNo0.0769%
The Grender Guardian9   -Greater FaydarkYes0.0769%
Hilbraega Stoutmun1   v v vKylong PlainsNo0.0769%
Grandmaster Jayak Lat'wasr1   v v v