Replica: Tseralith  

Screenshot
Screenshot
Replica: Tseralith
TREASURED
NO-TRADE