Decorative Deity Shrines  

Screenshot
None yet – Submit one!
Decorative Deity Shrines
COMMON
NO-TRADE
Weight1.0

NameLevelZoneGrants AA
Philosopher Rhimes50   v v vButcherblock MountainsNo
Philosopher Yubee50   v v vGreater FaydarkNo