Gamut Set  

Bonus:
  • (3) 2% Crit Chance, +50 health, +35 Ability Modifier
  • (5) 2% Crit Chance, +100 health, +35 Ability Modifier
  • (7) 2% Crit Chance, +150 health, +35 Ability Modifier
NameLevelType
Hood of the Gamut 60Armor
Bracers of the Gamut 64Armor
Hood of the Gamut 66Armor
Boots of the Gamut 60Armor
Gloves of the Gamut 60Armor
Leggings of the Gamut 67Armor
Gloves of the Gamut 62Armor
Bracers of the Gamut 60Armor
Leggings of the Gamut 60Armor
Mantle of the Gamut 67Armor
Boots of the Gamut 50Armor
Coat of the Gamut 60Armor
Coat of the Gamut 67Armor
Mantle of the Gamut 60Armor