Alchemist Essentials Volume 22  

Screenshot
None yet – Submit one!
Alchemist Essentials Volume 22
UNCOMMON
Weight1.0

NameLevelZoneGrants AA
Alanaramal Z'Aste1   v v vLongshadow AlleyNo
Aridoncx1   ^ ^ ^ Epic x4North QeynosYes
Aridoncx1   ^ ^ ^ Epic x4The City of FreeportYes
Cargan Bloodblender14   vTradeskill InstanceNo
Chayla Gumbleflut1   v v vTradeskill InstanceNo
Daralis Covecrasher13   vTradeskill InstanceNo
Devona Ironforge1   v v vNorth QeynosNo
Dilxena D'Xeep1   v v vNeriak, City of HateNo
Dorak Everstock1   v v vGraystone YardNo
Dvarkor Ska'nin1   v v vTimorous DeepNo
Edwyn Arcanum1   -Tradeskill InstanceNo
Erian Seaver1   v v vStarcrest CommuneNo
Fizzbang Coghandler1   v v vHavenNo
Fridda Stoneheart1   -Tradeskill InstanceNo
Glump Marrblade1   v v vCastleview HamletNo
Godric Irwyn1   v v vTradeskill InstanceNo
Gore1   v v vJarsath WastesNo
Ilph Il K'Lorn14   vTradeskill InstanceNo
Jalfa Eiskairn1   v v vFrostfang SeaNo
Kaarl Ventrikur1   v v vGreater FaydarkNo
Koorba53   ^Maj'DulNo
Korkoof Crackstone1   v v vBig BendNo
Marlen Oakeater1   -Tradeskill InstanceNo
Matthias Zoe1   v v vWest FreeportNo
Matthias Zoe1   v v vThe City of FreeportNo
Meglese Legarl12   vHavenNo
Nawal Tahri1   v v vNettlevilleNo
Oles12   vTradeskill InstanceNo
Oseof Crestryder1   v v vThe Willow WoodNo
Piroona Leafdrop12   vTradeskill InstanceNo
Rala Eurocarry1   v v vThe BaubbleshireNo
Ralika Mekkila1   v v vGreater FaydarkNo
Razina Hun14   vTradeskill InstanceNo
S'Handa De'Arnsek1   v v vNeriak, City of HateNo
Sandon Breezebender1   v v vBeggar's CourtNo
Scholar Gerden Hart1   -Tradeskill InstanceNo
Shatana Kamelia1   v v vStonestair BywayNo
Tegan Frostfist1   v v vScale YardNo
Trade Merchant5-15   v v vThunderdomeNo
Tuber Fattleweeble1   v v vTemple StreetNo
Tuurka Flintspark1   v v vKylong PlainsNo
Zooraala Torsaa1   v v vKylong PlainsNo